Upphävande av del av detaljplan i Häradsbäck

Upphävande av del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”

Antagande

Kommunfullmäktige har antagit upphävande av del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, vid sammanträde den 20 juni 2022.

Beslutet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 23 juni 2022.

Älmhults kommuns anslagstavla

Samtliga antagna planhandlingarna finner du längst ner på denna sida.

Detaljplanen vinner laga kraft den 15 juli 2022 förutsatt att ingen överklagar antagandebeslutet eller att Länsstyrelsen beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder.

Planens syfte

Syftet med att upphäva del av detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och icke störande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 2:12.

Genomförandetiden för detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, har gått ut. Då detaljplanen, på fastigheten Häradsbäck 2:1, inte är genomförd och inte heller planeras att genomföras, upphävs detaljplanen även där.

Syftet är att området där detaljplanen upphävs inte ska omfattas av en ny detaljplan.

Planförslaget är inte förenligt med översiktsplanen.

Var ligger planområdet?

Marken inom aktuellt område där detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, föreslås upphävas består av fastigheten Häradsbäck 2:12 samt del av fastigheten Häradsbäck 2:1.

Markområdet ligger norr om väg 120 i östra delen av Häradsbäck samhälle
Arealen för markområdet där detaljplanen föreslås upphävas är 12 697,91 m2

Betydande miljöpåverkan (MKB)

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Detaljplanen är under steget: antagande

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?