Del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön)

Detaljplansarbete för Del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön)

Antagande

Ett förslag till detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön) i Diö, Älmhults kommun har antagits av Kommunstyrelsen den 18 januari 2022.

Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen är under steget: antagande

Planens syfte

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Älmhults kommun och det har visats intresse att bygga flerbostadshus på tomter i Diö. Kommunen ser mycket positivt på att fastighetsutvecklare vill bygga bostäder även utanför tätorten. För att kunna möta efterfrågan på bostäder är en viktig aspekt att kommunen kan tillhandahålla planlagd mark där olika typer av bostäder kan uppföras.

Den gällande detaljplanen från 2013 är formulerad på sådant vis att byggrätten begränsas i bruttoarea (BTA) i m² per fastighet. Planbestämmelserna begränsar därmed att endast villor och radhus kan uppföras. Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed möjliggöra för olika typer av bostäder.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i Diö, cirka 1 mil norr om Älmhult tätort. Planområdet ligger sydöst om Södra stambanan och Diö station. Öster om planområdet ligger Kattesjön.

Planområdet omfattar cirka 0,7 hektar. Fastigheten som ingår i detaljplanen
är en del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3. Fastigheten ägs av Älmhults kommun.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

karta över detaqljplansområdet Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3

Planområde för Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön)

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 3 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?