Äskya 1:27, Furulund

Skiss över bostadsområdet med hus grönområden och vägar.

Skiss över bostadsområdet med hus, grönområden och vägar.

Vision för Furulundsområdet är att skapa en hållbar, attraktiv och trygg stadsdel med en blandad bebyggelse där alla kan hitta sitt hem.

Antagande

Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund, Älmhult, Älmhults kommun, vid sammanträde den 20 juni 2022.

Beslutet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 23 juni 2022.

Älmhults kommuns anslagstavla

Samtliga antagna planhandlingarna finner du längst ner på denna sida.

Detaljplanen vinner laga kraft den 15 juli 2022 förutsatt att ingen överklagar antagandebeslutet eller att Länsstyrelsen beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder.

Planens syfte

Detaljplanen upprättas så att Älmhults tätort, genom en blandad bebyggelse, kan expandera åt öster.

I planförslaget föreslås bostäder på båda sidor om Handelsvägen. Planen utformas så att olika typer av bostäder kan byggas, både fler-, grupp-, och villabebyggelse i varierande volymer och höjder. Centralt i området planläggs för en ny förskola. I samband med utbyggnaden av Furlund omformas Handelsvägen och en ny gång- och cykelväg anläggs längs dess västra sida. Detaljplanen ger också möjlighet för olika typer av centrumfunktioner att etablera sig utmed Handelsvägen och mot väg 23 föreslås placering av verksamheter, kontor och handel.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i östra delen av Älmhults tätort, norr om Älmhults Handelsplats. Området gränsar i norr mot Danska vägen och i öster till väg 23. Handelsvägen löper igenom området.

Planområdet är cirka 40 hektar stort och utgörs idag av i största delen obebyggd skogs- och mossmark. Två privatägda bostadsfastigheter ligger inom området, övrig mark tillhör fastigheten Äskya 1:27 som ägs av Älmhults kommun.

Betydande miljöpåverkan (MKB)

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Planhandlingar

Ritning över planområdet Äskya 1:27

Planområdet för Äskya 1:27

Detaljplanen är under steget: antagande

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?