Artikeln publicerades 13 maj 2024

Grävarbete på Norra delen av Fiskevägen-Stationsvägen

I den norra delen av Fiskevägen och på Stationsvägen ska de sista drygt 250 meter vattenledning grävas ner.

Skiss över vägsträcka som påverkas av arbeten.

Röd linje visar berörd sträcka i Norra Fiskevägen och Stationsvägen, där grävning kommer att ske.

Arbetet pausas kring juli, under semestern

Vi återställer temporärt för att boende och trafik ska påverkas så lite som möjligt.

Det här gör vi

I samband med den nya vattenledningen läggs även en ny dagvattenledning och vissa gatubrunnar byts ut, för att förbättra avrinningen från gatan.

Servisledningar, de ledningar som ansluter husen till ledningsnätet, ses över och byts vid behov. På så vis minskar risken för vattenläckor och avloppsstopp. Vi byter däremot inte några ledningar inne på privat tomtmark, då det är fastighetsägaren som äger dessa. Däremot kan schaktgropen hamna intill tomtgräns eller i vissa fall någon halvmeter in på tomten. I sådant fall tas kontakt med fastighetsägaren för att informera, och återställning görs.

Strax utanför tomtgräns finns ansvarsgränsen, den så kallade ”förbindelsepunkten”, som vanligtvis är en ventil eller brunn. Fastighetsägaren ansvarar för ledningarna inne på tomten, fram till förbindelsepunkten.

Trafik och tillfälliga parkeringar

Beroende på vilka grusmassor som vägen har byggts upp med, hoppas vi kunna hålla schakten smal så att bilar kan komma förbi och nå husen under hela byggtiden. Vi hoppas också att vi kan hålla Solvikstunneln öppen för gång- och cykeltrafik. Det kan bli enstaka kortvariga avstängningar (1-2 dagar), när servisledningar ska läggas tvärs över vägen. Under den tiden kan du parkera utmed Möckelns väg. Vi ställer då våra bilar på annan plats.

Det kommer att bli omledning av trafik, där de som bor eller ska besöka hus norr om arbetsområdet, når dessa via en tillfällig tillfartsvägen från Växjövägen. Provisoriska vägar kommer att göras.

Var uppmärksam på skyltar och prata gärna med personal på arbetsområdet. De kan svara på de flesta frågor.

Skiss över vägsträcka som påverkas av arbeten.

Svart pil visar tillfällig in- och utfart mellan Stationsvägen och Växjövägen. Den används för att komma till och från hus norr om korsningen Fiskevägen-Stationsvägen och Möckelns väg enligt blå pil. Följ anvisningar och skyltar.

Kontroll och asfaltering

När vattenledningen är nedgrävd väntar vi på att den kontrolleras. Den ska bli godkänd innan den kan kopplas in. Därför behöver vi gräva igen vid tomtgränser där servisledningarna ska kopplas in. I samband med detta stängs vattnet av. När det blir aktuellt får du, som har registrerat ditt telefonnummer, ett SMS.

Först när alla inkopplingar är gjorda kan vägen återställas med asfalt. Vi beräknar att det görs senast i november 2024.