Rutiner för fotografering, filmning och ljudupptagning vid de kommunala förskolorna och skolorna i Älmhult

I dagens moderna samhälle är möjligheterna att fotografera, filma och spela in ljud stora och lika stora är möjligheterna att med hjälp av sociala medier sprida dessa bilder, filmer och ljud. Därmed krävs det tydlighet i fråga om hur digitalt material får hanteras.

Syftet med dessa rutiner är att tydliggöra vad som gäller vid fotografering, filmning och ljudupptagning i förskolans/skolans verksamhet för att därigenom skydda elevernas personliga integritet.

Förskolans eller skolans lokaler och område är inte en allmän plats. Detta innebär att ansvarig förskolechef/rektor avgör om fotografering, filmning och ljudupptagning är tillåten.

Utgångspunkten är att fotografering, filmning och ljudupptagning inte är tillåtet utan medgivande från ansvarig förskolechef/rektor. Den vårdnadshavare eller anhörig som vill fotografera och/eller filma ska alltså inhämta ett samtycke i varje enskilt fall. Detta samtycke ska dokumenteras på respektive förskola/skola.

Vid speciella tillfällen, som till exempel skolavslutningar, Lucia eller andra tillfällen då föräldrarna bjuds in till aktiviteter i förskolan/skolan, gör respektive förskolechef/rektor en bedömning om fotografering, filmning och ljudupptagning kan ske och informerar de berörda. Det får alltså inte ske någon spontan fotografering/filmning. Under ordnade former får de föräldrar som så önskar fotografera sitt eget barn i sällskap med kamrater vars föräldrar närvarar och ger sitt samtycke.

Fotografering vid spontana besök i skolan får inte förekomma utan att detta vid varje tillfälle rådgörs och överenskommes med pedagogerna.

I de fall fotografering, filmning eller ljudupptagning är tillåten är det den som tar foton, film eller ljudupptagning som är ansvarig för att respektera gällande lagstiftning, främst dataskyddsförordningen (GDPR). Vidare är det den som publicerar fotografier, filmer eller ljudupptagningar som måste se till att dessa inte har ett kränkande innehåll och att personer som är utsatta för hot och därför lever med skyddade personuppgifter inte finns med på de bilder/filmer som publiceras. Ett sätt att försäkra sig om detta är att be om samtycke från dem som fotograferats/filmats. Får man inte samtycke bör man undvika att publicera sådan bilder/filmer som också visar andras barn och andra vuxna.

Som regel bör man aldrig publicera barnets/elevens namn tillsammans med bild, film eller ljudupptagning.

Vårdnadshavare ska lämna sitt godkännande till huruvida barnet ska få förekomma på bild, bli filmat eller ljudinspelat. Detta görs när barnet/eleven börjar i någon av utbildningsnämndens verksamheter och gäller sedan till dess att ändring görs av vårdnadshavare eller av eleven (från 13 år). Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att informera förskolan/skolan ifall något inträffat som gör att ett barn eventuellt måste skyddas.

Dessa rutiner gäller även vid tillfällen då barn och elever tar egna bilder, filmer eller ljudupptagningar av sina klasskamrater.

Kontakta Dataskyddsombud

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens servicecenter eller vända dig direkt till berörd förvaltning.

Läs mer om kontaktuppgifter till Älmhults kommun

Om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet för Älmhults kommuns nämnder gör du detta enklast på följande e-post: dataskyddsombud@almhult.seDu kan också nå dataskyddsombudet via kommunens servicecenter (se telefonnummer ovan), eller genom att skriva brev till oss.

Kommunens postadress är:

Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?