Bli familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar behöver komma till en trygg tillvaro hos en annan familj för en längre eller kortare tid.

Vem får bli familjehem?

Familjehemmet ska vara utrett och godkänt av socialnämnden för att få ta emot barn i sitt eget hem. I första hand tittas efter en placering i barnets egen släkt eller nätverk. Men oavsett vilken familj som önskas så kommer familjen att utredas av socialtjänsten.

Det är viktigt att familjen har tid, utrymme, uthållighet och ett stort engagemang för barn. Familjehemmet måste ha regelbunden kontakt med socialsekreterare som ska se till att barnet får den hjälp och omsorg som behövs. Familjehemmet ska också göra allt de kan för att underlätta umgänget mellan barnet, föräldrarna och andra personer som är viktiga för barnet.

Hur går det till när barnet kommer till familjehemmet?

Innan barnet flyttar till familjehemmet är det bra om föräldern tillsammans med socialsekreteraren kan besöka familjen. Då får de en möjlighet att lära känna varandra.

Socialsekreteraren ordnar så att barnet folkbokförs i familjehemmet och ser också till att barnet skrivs in på skola eller i barnomsorg. Barnbidraget ändras så att det betalas ut till familjehemmet.

Tillsammans med socialsekreteraren görs det upp om hur umgänget mellan föräldern och barnet ska se ut.

Socialtjänsten, föräldrarna, familjehemmet och barnet ska ha regelbundna uppföljningsmöten. Där går man igenom hur barnet har det och om det är något som inte fungerar.

När kan barnet flytta hem igen?

När situationen kan tillgodo se barnens behov kan det bli dags att börja planera för en hemflyttning. Om allt har varit bra i familjehemmet har barnet fäst sig vid sin andra familj och har kanske fått nya kompisar på sin nya skola eller förskola. Det är därför viktigt att hemflytten får ta sin tid och att barnet får behålla de nya kontakterna så länge det finns önskemål om det.

Om barnet har bott i familjehemmet i tre år ska socialtjänsten överväga om vårdnaden ska flyttas över till familjehemmet. Om detta skulle ske har dock en förälder fortfarande rätt att regelbundet träffa sitt barn.

Bli familjehem för barn

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en längre eller kortare tid.

Vilka barn kan behöva ett familjehem?

Småbarn, skolbarn, tonåringar; alla kan komma i en sådan situation att de behöver placeras i familjehem. Anledningarna kan vara väldigt olika.

Ibland har problemen mest med föräldrarna att göra. Det kan röra sig om missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen. Bristen på vård och omsorg sätter givetvis spår hos dessa barn.

Andra gånger är det barnets eget beteende som är den utlösande orsaken till att hen inte kan bo hemma. Barnet eller ungdomen kan behöva komma ifrån en miljö med kriminalitet eller missbruk. Relationerna mellan en ungdom och dess föräldrar kan ha blivit så låst och konfliktfylld att de helt enkelt behöver komma ifrån varandra ett tag.

Målsättning med familjehemsvården

Målsättningen med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar. Detta är inte alltid möjligt. Familjehemmet måste därför vara förberett både på ett kortare uppdrag och på en placering som varar under barnets uppväxt.

Samarbete med föräldrar och socialtjänst

Som familjehemsförälder är man inte ensam om ansvaret för det barn som man har tagit hand om. Att vara familjehem är ingen uppgift som man ska eller ens bör klara på egen hand. Tvärtom så bygger uppgiften mycket på samarbete. En självklar samarbetspartner är socialtjänsten med socialsekreterare.

Minst lika viktigt, och en förutsättning för att en familjehemsplacering ska bli bra, är att familjehemsföräldrarna är positivt inställda till samarbete med barnets föräldrar. Familjehemmet är ingen ersättning utan ett komplement till dem.

Förväntningar på familjehemmet

Det är roligt och spännande att ta emot barn och en förmån att få följa barnet en bit på vägen i livet. Som familjehemsförälder behövs tålamod och förberedelse på att ta emot barnets känsla av ilska och sorg. Det är inte säkert att barnet är tacksamt för den kärlek det får.

Tid och kraft i överskott är bra att ha, och det gäller hela familjen. Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag. Det innebär att även familjens egna barn måste vara delaktiga och positivt inställda till att det kommer ett nytt barn i familjen.

Socialtjänsten ställer inga formella krav, vare sig på utbildning eller hög materiell standard. Yttre omständigheter spelar inte så stor roll så länge familjehemsförälderna är friska, har en stabil livssituation och utrymme över. Man kan bo på landet eller i samhället, i hus eller lägenhet.

Det socialtjänsten söker är trygga och stabila vuxna med tid och tålamod för ett barn. Intresseanmälan att bli familjehem Länk till annan webbplats.

Ersättning till familjehem

Den ekonomiska ersättningen till familjehem varierar från fall till fall.

Ersättningen är beroende på barnets ålder och behov samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet.

Ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsdel avsedd att täcka utgifter för mat kläder, del i bostad, fickpengar, fritid med mera för det placerade barnet.
  • En arvodesdel som utgör den egentliga betalningen till familjehemmet. Ett avtal skrivs mellan familjehemsföräldrarna och socialnämnden som bland annat reglerar de ekonomiska förhållandena. Arvode utgår från SKRs riktlinjer.

Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring är tecknade av Älmhults kommun.

Utredning av familjehem

När en familj har anmält sitt intresse till att bli familjehem görs en omfattande utredning av det blivande familjehemmet.

Utredarna träffar hela familjen vid upprepade tillfällen, informerar om förväntningarna på familjen och bistår familjen i att ta ett välgrundat beslut om att bli familjehem.

Kontroll sker med socialtjänstens och polisens register, samt kronofogdemyndigheten. Även ett utdrag från försäkringskassan görs. Referens tas med personer eller myndigheter som känner familjen väl.

När förberedande utredning och erforderliga kontakter tagits sker en större djupintervju med de blivande familjehemsföräldrarna.

Utredningen tar tid, vilket ger familjen möjlighet att tänka efter innan man slutligt fattar sitt beslut.

Rätt barn till rätt familj

Socialsekreterarna är mycket noga med att rätt barn kommer till rätt familj. Barnens bästa sätts alltid först. Varje barn har egna behov och det är utifrån dem som en familj med de rätta förutsättningarna att uppfylla just dessa behov kan väljas.

Följden kan bli att en intresserad familj kan få vänta länge på just sitt barn.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 18 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?