Artikeln publicerades 16 augusti 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Ny vandringsled i Älmhults kommun

Några personer i varselkläder går på en stig i en skog

Kommunen arbetar för fullt med att göra en ny vandringsled vid östra Möckeln. Vandringsleden kommer att knyta ihop naturreservaten kring Möckelsnäs och Höö med Linnés Råshult.

En vandringsled med många värden

Vandringsleden, som blir tre till fyra mil lång, ska knyta ihop naturreservaten Taxås, Kronan, Möckelsnäs, Höö, Östra Tångarne samt kulturreservatet Linnés Råshult. Genom att koppla samman besöksmål, såsom Destination Möckelsnäs och Linnés Råshult, med befintliga naturreservat skapas en bättre helhetsupplevelse för besökare.

- Vandringsleden kommer att passera genom väldigt variationsrika och värdefulla natur- och kulturområden. Dessutom finns redan transporter, boende och mat på plats i området. Detta bäddar för ett starkt besöksmål i framtiden. Vi hoppas att leden kommer att bli ett viktigt tillskott för friluftslivet såväl lokalt som regionalt, säger Tomas Simonsson, ordförande i kultur-och fritidsnämnden.

En förstudie för leden togs fram 2019. Förslaget till vandringsled möttes av ett stort intresse av lokala besöksnäringen, markägare och andra aktörer.

Läs mer om projektet Östra Möckelns vandringsled.

Friluftsliv främjar hälsa och förståelse för naturen

Genom att främja friluftsliv kan vi bidra till välmående och lägga grunden för ett hållbart samhälle. En stark känsla för naturen leder till en vilja att vistas där och vara rädd om den.

Att vara ute i naturen kan ge många hälsovinster för både den fysiska och psykiska hälsan. Ett rikare friluftsliv ger minskad stress, stärkt kognitiv förmåga, förbättrad psykisk hälsa och mer fysisk aktivitet. Vissa forskare menar till och med att vi skulle bli lyckligare och känna större livskraft om vi fick en starkare koppling till naturen.

Vad händer härnäst?

Under 2022 fokuserar kommunen på, efter samråd med markägare och andra lokala aktörer, att få stigar och spänger på plats. Flera åtgärder görs av Naturnära jobb i samverkan med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Naturnära jobb är ett regeringsuppdrag som syftar till att hjälpa nyetablerade och arbetssökande att få jobb inom de gröna näringarna. Skyltning och annat kommer ske som nästa steg under 2023 och framåt.

Josefine Gustafsson, naturkonsult som var projektledare för förstudien som gjordes 2019, leder arbetet.

- Jag har sedan i våras flertalet gånger träffat de engagerade markägare och aktörer som visade stort intresse 2019. Snart kommer Älmhultsbor, Kronobergare och andra besökare ha tre fina vandringsleder med varierande natur och spännande kulturmiljöer att uppleva. Det ligger i tiden att satsa på friluftsliv och naturbaserad turism, säger Josefine Gustafsson.

Kommunen planerar för ökat friluftsliv

När vi planerar olika markytor i kommunen gör vi det med ett helhetstänk. I arbetet med kommande översiktsplan och grönplan kommer friluftslivet få en större plats genom att definiera strategier och insatser för ökad rekreation och natur. Målet är att utveckla och tillgängliggöra förutsättningarna för ett bra friluftsliv i Älmhult kommun med utgångspunkt från nationella målen för friluftsliv.

- Ett variationsrikt friluftsliv är en stark konkurrensfördel som allt fler tänker på när de väljer var de ska bo eller arbeta, säger Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef.