Artikeln publicerades 3 december 2021

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Ny cykelplan ska få fler att cykla

Det ska vara lätt att välja cykeln i Älmhults kommun. Vår nya cykelplan ska få fler att cykla och bidra till ett hållbart samhälle med attraktiva boendemiljöer.

Planen innebär att cykelnätet byggs ut och förbättras genom att bygga bort stopp för den som cyklar och se till att det blir tydligt var cykelvägarna är. Korsningspunkterna ska bli säkra och cykelöverfarter ska byggas på platser där de behövs. Det ska också finnas gott om cykelparkeringar.

Viktiga stråk ska utvecklas som exempelvis en cykelväg mellan Diö och Älmhult.

Även drift och underhåll av cykelvägarna ska förbättras genom exempelvis bättre vinterväghållning.

För att fler ska cykla räcker det inte med fysiska åtgärder. Det handlar även om att förändra attityder och vanor. Många vill idag minska sitt bilåkande och bidra till såväl klimatet som hälsan.

– Den nya cykelplanen innebär ett stort steg i arbetet för att göra vår kommun mer cykelvänlig. Den ska göra det lättare att välja cykeln som alternativ till bil, säger Gusten Mårtensson (C), kommunstyrelsens ordförande.

En cykelplan för våra invånare

Planen, som sträcker sig till 2030, bygger delvis på dialoger som kommunen har haft med invånare där avstånd, restid och trafiksäkerhet har varit viktiga aspekter. I dialogerna har det framkommit att invånarna vill kunna cykla snabbt, enkelt och säkert.

Cykling bidrar dessutom till flera positiva effekter för våra invånare, exempelvis minskad miljöpåverkan, ökad framkomlighet, attraktivare boendemiljöer, minskad bullernivå samt positiva hälsoeffekter.

Potentialen för att öka cykelresorna i Älmhults kommun är stor. Avståndet till de olika målpunkterna är sällan över 5 km. 16 procent av alla resor sker idag med cykel och 30 procent av invånarna vill minska på bilåkandet.

Cykelplanens mål

  • Andelen resor med cykel ska vara 30% år 2030
  • 70% av invånarna ska tycka att Älmhult är en bra cykelkommun

Cykelplanen bidrar till tre av fokusområdena i Miljöplan 2030.

  • Minskad klimatpåverkan
  • Hållbara livsmiljöer
  • Insikt och handlingskraft

Kommunstyrelsens beslutade att säga ja till cykelplanen. Slutgiltigt beslut fattas av Kommunfullmäktige 13 december, 2021.

Läs mer om cykelplanen