Artikeln publicerades 8 mars 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Ny biblioteksplan i Älmhults kommun

En ny biblioteksplan för perioden 2023-2026 är nu antagen. Helena Strömqvist, bibliotekschef för Älmhults bibliotek, svarar på tre frågor om den nya biblioteksplanen.

Vad är biblioteksplanen för något?

Enligt bibliotekslagen ska kommuner ha biblioteksplaner som beskriver all biblioteksverksamhet i en kommun och hur biblioteken ska arbeta framåt.

Biblioteksplanen för Älmhults kommun 2023-2026 är ett styrdokument som pekar ut riktningen för bibliotekens arbete. Planen bygger bland annat på enkäter och intervjuer med kommuninvånarna som folkbiblioteket gjorde under 2022, berättar Helena.

Vad är det viktigaste innehållet i den nya biblioteksplanen?

Helena berättar att planen har tre utvecklingsområden som biblioteken kommer att arbeta med.

Demokrati och delaktighet

Det första är ”Demokrati och delaktighet” där vi utvecklar folkbiblioteket som mötesplats, servicefunktion och programverksamhet. Det handlar om att folkbiblioteket ska vara en inkluderande plats som tillhör Älmhultsborna och skapar förutsättningar för alla att vara aktiva deltagare i samhällslivet. På skolbiblioteken kommer man arbeta med medie- och informationskompetens och elevernas demokratiska värderingar, säger Helena.

Läsning och berättande

Det andra utvecklingsområdet är ”Läsning och berättande”.

Här kommer folkbiblioteket arbeta för att fortsatt hålla hög kvalitet i utbudet av litteratur och medier så att Älmhultsborna lånar och läser. Vi kommer också att rikta det läsfrämjande arbetet till flera av våra prioriterade grupper. Inom skolbiblioteken kommer man arbeta för att utveckla elevernas språkliga förmåga och främja läslust, berättar Helena.

Barn och unga


Det tredje utvecklingsområdet är ”Barn och unga” som är en prioriterad målgrupp i bibliotekslagen.

Folkbiblioteket ska stärka sitt läsfrämjande arbete för barnen. Vi ska också modernisera barnavdelningarna i dialog med barnen under planperioden. Enligt planen ska allt arbete också genomsyras av hållbarhet, tillgänglighet och mångfald, berättar hon.

Hur kommer planen att användas i verksamheten?

Inom folkbiblioteket har vi en klar bild över vad vi vill åstadkomma och utvecklingsarbetet är igång. I kulturprogrammet samarbetar vi med föreningar och andra initiativtagare, vi ser också över tillgängligheten i biblioteket och utvecklar vår kommunikation. Det läsfrämjande arbetet kommer också successivt att få en mer framskjuten plats.

Helena berättar också att de planerar för att arbeta mer enligt Agenda 2030.

Vi vill undersöka hur folkbiblioteket kan bli en plattform för demokrati- och hållbarhetsarbete i kommunen. Arbetet med att förbättra lokalerna har också inletts, avslutar Helena.

Ta del av biblioteksplanen här Pdf, 424.4 kB.