Artikeln publicerades 4 maj 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nya möjligheter för rekreation längs gröna ryggraden

Stig som slingrar sig genom lövskog med vitsippor.

I vår sätter vi i gång att skapa fler möjligheter för rekreation i skogen mellan Majtorpsgatan och Bökhult. Genom att anlägga stigar och bygga broar över diken skapar vi förutsättningar för hälsa och mer rörelse i en vacker och rik natur.

Satsningen är en del i en större plan för att binda ihop centrum och sjön Möckeln och på så vis skapa ett större sammanhängande friluftslivsområde.

Arbetet är en del i en större plan och ett första steg för att skapa ett mer sammanhängande område och ökade rekreationsmöjligheter. Södra Möckeln det vill säga Bökhult och omgivande naturområden, är några av Älmhults vackraste områden med höga kulturvärden och en hög biologisk mångfald.

Karta över Södra Möckelns stigar.

Målet är att koppla ihop Bökhult, Näset, Hökhult och Gröna ryggraden för att skapa ett större sammanhängande friluftsområde. Ambitionen är också att skapa en ökad närhet till sjön Möckeln genom ex. bryggor och spänger.

Naturen en boost för hälsa och en källa till välbefinnande

Kommunens vision är att skapa livskvalitet för invånare idag och imorgon. Genom att främja friluftsliv kan vi främja välmående och lägga grunden för ett hållbart samhälle. Att vara ute i naturen kan ge många hälsovinster för både den fysiska och psykiska hälsan. Daglig kontakt med naturen ger minskad stress, stärkt kognitiv förmåga, förbättrad psykisk hälsa och mer fysisk aktivitet.

Det här är viktigt för Älmhultsborna

Under 2019 skickades en enkät ut till invånare i centralorten med frågor kring grönområden och rekreation. Svarsfrekvensen var hög och kommer att fungera som ett underlag till kommande grönplan för Älmhult. Det som invånare mest ville förbättra var: bättre platser för vinteraktiviteter, bättre platser för aktivitet, bättre lekmiljöer, mer kontakt med vattnet och fler öppna ytor för picknick och umgänge.

Ett stort tack till alla som svarade på enkäten, dina svar är en viktig del i underlaget till Grönplanen och till politiska beslut.

Äng med gult vårgräs och ett litet torp.

Kommunen planerar för tätortsnära friluftsliv

När vi planerar olika markytor i kommunen gör vi det med ett helhetstänk.

– Variationsrika, hälsosamma och attraktiva gröna miljöer är dessutom en stark konkurrensfördel som allt fler tänker på när de väljer var de ska bo eller arbeta, säger Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef på Älmhults kommun.

I kommunens miljöplan är hållbara livsmiljöer ett fokusområde. Grönskande utomhusmiljöer ska uppmuntra till fysisk aktivitet, lek, lärande, välbefinnande och umgänge. Det ska också bidra till biologisk mångfald. I arbetet med kommande översiktsplan och grönplan kommer gröna värden och friluftsliv få en större plats genom att vi definiera strategier och insatser i såväl centralorten som i hela kommunen. Målet är att utveckla ett lättillgängligt friluftsliv med utgångspunkt från nationella målen för friluftsliv.

Har ni frågor, idéer eller synpunkter kring utvecklingen av området?

Hör gärna av er via e-post till samhällsbyggnadsavdelningen:samhallsbyggnad@almhult.se