Artikeln publicerades 6 juli 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nu finns det en visselblåsarfunktion

Kvinna skriver på dator och en skärmdump visas på visselblåsarfunktionen. 

För att fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet har Älmhults kommun en visselblåsarfunktion som är till för de som har en arbetsrelation till kommunen.

– Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter förekommer i Älmhults kommun. I vår visselblåsarfunktion kan du rapportera om du har misstanke om allvarliga missförhållanden i någon av kommunens verksamheter. Rapporteringssystemet hanteras av en extern, oberoende mottagare, säger Elisabeth Olofsson, kanslichef på Älmhults kommun och förklarar:

– Det är anställda, förtroendevalda och andra med en arbetsrelation till kommunen som kan rapportera om misstanke om allvarliga missförhållanden i någon verksamhet. Genom den nya lagstiftningen är du som anmäler skyddad, dels mot repressalier eller hindrande åtgärder från Älmhults kommun, dels genom att uppgifter om dig är skyddade genom sekretess

Skyddet finns för Älmhults kommuns anställda och förtroendevalda, samt personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, volontärer, praktikanter, konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer, så länge missförhållandet som rapporteras har skett i kommunens verksamheter. Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

När ska funktionen för visselblåsning användas?

Funktionen ska användas om du misstänker att förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Älmhults kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Älmhults kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem. Sådana allvarliga oegentligheter kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Funktionen kan tidigt hjälpa till att uppmärksamma risker inom exempelvis:

  • Allvarliga säkerhetsbrister
  • Allvarliga tjänstefel
  • Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
  • Läckande av känslig information
  • Muta eller korruption

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller till för att rapportera personliga missförhållanden som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den personen som rapporterar och en annan arbetstagare eller lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till kommunens e-tjänst, Förslag och synpunkter.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till ett externt företag som gör en bedömning och tar fram förslag till vidare hantering.

En del tips innehåller omständigheter som behöver utredas men som inte kvalificerar sig för extern utredning. Tipset skickas till då till utsedd representantgrupp i Älmhults kommun för vidare hantering och eventuella åtgärder.

Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, alltså när det inte handlar om allvarliga oegentligheter utan snarare om synpunkter, skickas vidare till berörd förvaltning för kännedom.

Anmälan är en allmän handling

Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Som anmälare är du anonym, men det är möjligt att ange kontaktuppgifter till den externa tipsmottagningsfunktionen om du vill bli kontaktad för att lämna ytterligare information. Du förblir dock anonym mot Älmhults kommun. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, till exempel dokument med e-postkonversationer, bilder, skannade dokument, chatloggar och dylikt.

Visselblåsarfunktion Länk till annan webbplats.