Artikeln publicerades 26 maj 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Markanvisningstävling Västra Bökhult:
Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1

Tävlingen är avslutad! På länken nedan hittar du information om vilka som vann och motiveringar.

Älmhults kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder inom fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i Västra Bökhult.

Fastigheterna har ett attraktivt naturnära läge med gångavstånd till skola, förskola och sjön Möckeln samt 3 km till Älmhults
järnvägsstation.

Vy över tomter med asfalterade vägar.

Här syns Västra Bökhult. De fyra fastigheterna Lasen 1, Libellen 2, Stativet 2, och Teodoliten 1 är en del av området.

Visionen för den nya stadsdelen Västra Bökhult är att skapa en småskalig stadskaraktär med en blandad bebyggelse och med boendemiljöer med fokus på människors behov av livskvalitet och god hälsa.

Syftet med markanvisningstävlingen är att utse en eller flera exploatörer till fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1. Avsikten är att ett markanvisningsavtal ska upprättas med den/de vinnande förslagsställarna.

Tävlingsbidrag ska lämnas in till Älmhults kommun enligt anvisningarna i tävlingsprogrammet.

Tävlingsprogram - Markanvisningstävling för 4 fastigheter i Västra Bökhult: Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 Pdf, 26.3 MB.

Inlämning - tävlingsbidrag

Tävlingsbidraget ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 16 september 2022. Se fullständiga instruktioner i ovan dokument.

Tävlingsbidraget skickas med e-post till Kommunstyrelsen.

I ämnesraden ange: KS 2022/97 tävlingsbidrag för fastighet/fastigheter i Västra Bökhult
Exempel: KS 2022/97 tävlingsbidrag för Libellen 2 och Stativet 2 i Västra Bökhult

ks@almhult.se

Viktiga datum

26 maj

Publicering av tävlingsinbjudan

16 september

Sista datum för inlämning av tävlingsbidrag

3 oktober

Besked lämnas till vinnare

Kontakt

Frågor skickas med e-post till Kommunstyrelsen.

I ämnesraden ange: KS 2022/97 tävlingsbidrag för fastighet/fastigheter i Västra Bökhult
Exempel: KS 2022/97 tävlingsbidrag för Libellen 2 och Stativet 2 i Västra Bökhult

ks@almhult.se

Frågor och svar (uppdateras löpande)

Som planen är utformad kan man bygga flerbostadshus i två plan på Lasern, Libellen och Stativet. Det är i konflikt med att varje bostad ska ha egen uteplats. Är då flerbostadshus en möjlig lösning?

Kvarteren Lasern, Libellen och Stativet beskrivs som "stadsmässiga kvarter" eftersom de gränsar till torget och huvudgatan. Kvarteren Libellen och Stativet har även 14 meter som högsta byggnadshöjd. Tävlingstomterna inom dessa kvarter (Lasern, Libellen och Stativet) kan tolkas som t.ex stadsradhus och samtliga bostäder inom tävlingstomterna ska ha egen uteplats i markplan.

Hur tolkar man vad som är gruppbebyggelse?

En samlad bebyggelse som uppförs av samma byggherre inom samma bygglovsansökan och består av flera bostäder, är att beteckna som gruppbebyggelse. De ska till exempel ingå i samma brandskyddsbeskrivning.

Vad gäller för krav för besöksparkeringar?

Behovet för besöksparkeringar ska tillgodoses enligt parkeringsnorm (sidan 7) som gäller för ”Övriga Älmhult” och för ”enbostadshus”. (Se länk nedan)

Finns det tillgång till höjderna i området?

Nybyggnadskarta i pdf kommer att kompletteras som handling till markanvisningstävlingen, så fort den färdigställts.

Vad är skillnaden mellan Illustrationskarta och Karaktärskarta?

Karaktärskartan visar på karaktären för allmänna platser och Illustrationskartan är tänkt att ge allmänheten en bild av omfattning och volym för bebyggelsen inom stadsdelen.

Vad innebär att fastigheterna är utgrävda och utfyllda?

Marken är grovterraserad med godkända fyllnadsmassor. Geoteknisk undersökning för val av grundläggning är byggherrens ansvar att utföra.

I planbeskrivningen framgår att avfallslösningar kommer att finnas i området, vad gäller?

Sedan detaljplanen antogs har fyrfackskärl införts i kommunen och byggherren behöver ordna avfallshantering inom den egna fastigheten. Avfall & återvinning | Älmhults kommun (almhult.se) Länk till annan webbplats.

I planbeskrivningen hänvisas till en dialog med E.ON för utbyggnad av fjärrvärme. Är det fjärrvärme som gäller för området?

Byggherren kan fritt välja vilken typ av uppvärmningssystem/energikälla den vill. I dagsläget finns dock inte fjärrvärme i området.

Intilliggande fastigheter har byggnadshöjd 14 meter som planbestämmelse. Kan vi räkna med att dessa fastigheter kommer att bebyggas med den höjden?

I kommande markanvisningstävling för de fastigheterna kommer fullt utnyttjande av byggrätten (exploatering och höjd) vara ett krav.

Illustrationsgränser, fastighetsgränser och egenskapsgränser skiljer sig åt? Vilka gäller?

Ja, de skiljer sig åt. Illustrationsgränserna är inte bindande. Det är fastighetsgränsen som gäller för markanvisningstävlingen. Observera att fastighetsgränsen skiljer sig mot egenskapsgränsen i detaljplanen. Fastigheterna Libellen 1 och Stativet 1 har byggnadshöjd 7,6 meter närmst fastighetsgränserna till fastigheterna Libellen 2 och Stativet 2.

Hur nära fastighetsgränsen får man bygga när den angränsar mot naturmark?

Planbestämmelse p1 är den avståndsbestämmelse som gäller för fastighetsgränser oavsett vad den angränsar till.

Vad är det för höjdkurvor som syns på plankartan?

Tomterna är terrasserade (utgrävda och uppfyllda) och ligger på 10-20 cm under färdig gata. De höjdkurvor som syns är i planens grundkarta (2016) och som visar området innan terrasseringen .

Vad är storleken på fastigheterna?

Fastighetens storlek är:

  • Lasern 1 2220 m2
  • Libellen 2 2246 m2
  • Stativet 2 2680 m2
  • Teodoliten 1 1778 m2

Finns det underlag med befintliga höjder att tillgå?

Höjder inom allmän platsmark finns i dokumentlänkarna nedan.

Hur mäter man byggnadshöjd på gavelställda radhus och frontespiser?

Byggnadshöjden mäts enligt svensk standard. Radhuslängans längd är att beteckna som långsida när man beräknar byggnadshöjd. Eventuella frontespiser ska alltså rymmas inom planbestämmelsen byggnadshöjd 7,6 meter och att frontespiser får anläggas till max 1/3 av fasadlängd.

Får man anlägga parkering direkt i tomtgräns, till exempel längsgående parkeringsfickor?

Parkering får utformas som längsgående parkeringsfickor där planbestämmelsen ”utfartsförbud” inte finns. Trafiksäkerheten i korsningar ska följas.