Artikeln publicerades 8 december 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Läslyftet – en viktig del i lärandet för lärare och elever på Klöxhultsskolan

På Klöxhultsskolan gör Skolverkets satsning Läslyftet skillnad för elever och lärare. Läslyftet bygger på ett kollegialt lärande där personalen tillsammans lär av och med varandra för att utveckla elevers språk-, läs- och skrivkunskaper.

Läsa och skriva är förmågor som utgör grunden för allt lärande. På Klöxhultsskolan arbetar lärarna sedan höstterminen 2022 med satsningen Läslyftet för att erbjuda eleverna en varierad och god undervisning som utvecklar deras läsning i flera ämnen. En viktig del är också att de ska bli motiverande till att vilja läsa mer.

Läslyftet bidrar till att alla lärare får samma grund att stå på och det ger en ökad medvetenhet om hur man arbetar språkutvecklande inom olika ämnen. Det skapar ett engagemang och ett kunskapslyft där alla strävar mot samma mål, säger Fredrik Ljung, rektor F-3.

Kompetensutvecklingen bygger på att deltagarna fördjupar sina kunskaper om språkutveckling genom att diskutera med kollegor om forskning och undervisning, för att sedan pröva nya arbetssätt i klassrummet. Samtalen leds av en handledare, som också är lärare.

Vi ser hur satsningen ger positiva spår i vår verksamhet. Eleverna erbjuds nya möjligheter till lärande samtidigt som lärarna utvecklas och stärks tillsammans, berättar Fredrik.

Utbildade handledare

På Klöxhultsskolan har Sofia Werner och Berit Ljungman gått en utbildning via Uppsala universitet för att bli handledare.

I utbildningen får vi handledare inspiration genom att ta del av föreläsningar inom läsoch skrivutveckling med några av de mest erfarna inom ämnet. Vi får även guidning i hur vi ska handleda våra kollegor, till exempel vilka frågor vi ska ställa för att leda samtal och hur vi inkluderar alla i samtalen, berättar Sofia.

Lärandeprocess för elever, lärare och handledare

Lärandet som sker i och med Läslyftet är en process som sker på flera plan samtidigt.

Upplägget är tydligt och jättebra och vi tycker att det är ett roligt och positivt arbete. Mycket handlar om att vi lärare utmanas och att vi sedan utmanar eleverna vidare. Sedan är det viktigt att komma ihåg att det är en långsiktig process, en fortbildnings- och undervisningskultur, som vi arbetar med att befästa, berättar Sofia.

Tillsammans läser de artiklar, ser filmer och diskuterar innehåll tillsammans i grupper.

Därefter testar vi ett undervisningsmoment som bygger på det vi fördjupat oss i. Vi diskuterar sedan upptäckter vi gjort och analyserar vår undervisning tillsammans med kollegor, berättar Berit.

Vad är Läslyftet?

Läslyftet är en särskild satsning för kompetensutveckling av lärare i språk-, läs- och skrivutveckling som genomförs av Skolverket. Syftet med satsningen är att förbättra elevers läsförståelse och skrivförmåga. Läslyftet genomförs i Skolverkets regi och bygger på metoder och arbetssätt som ska förmedlas genom handledning, kollegialt lärande och stödmaterial i form av en webbplattform.

Två lärare i ett klassrum

På Klöxhultsskolan har Sofia Werner och Berit Ljungman gått en utbildning via Uppsala universitet för att bli handledare.

Tre röster om läslyftet

Sofia Werner, lärare åk 1:

Vi är inne på vår fjärde modul. Läslyftet betyder mycket. Barnen får ett annat intresse för språk och ordmedvetenhet och kollegialt har vi lärare fått en gemensam utgångspunkt.

Jessica Nyman, lärare åk 3:

Det är ett bra tillfälle för alla att mötas, lyfta och stärka varandra. Vi gör något tillsammans och det gör att vi inte blir små öar på vår skola.

Sara Jonzon, lärare åk 1:

Vi höjer vårt arbete och tar oss tillsammans igenom vetenskapliga artiklar. Vi vill alltid bli bättre!