Artikeln publicerades 14 mars 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Ett positivt preliminärt resultat 2022 med 36 miljoner kronor!

Älmhults kommuns preliminära bokslut för år 2022 visar på ett positivt resultat på 36 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del på ökade skatteintäkter och statsbidrag men också på ett målmedvetet arbete i nämnderna för en budget i balans.

De flesta av kommunens nämnder har en ekonomi i balans och merparten redovisar positiva budgetavvikelser, sammantaget ger nämnderna ett överskott med drygt 3 miljoner kronor. Kommunen uppnår samtliga fyra finansiella resultatmål.

Det goda resultatet för 2022 är bra utifrån de stora investeringar vi gjort och har framför oss. De kommande åren kommer att innebära stora utmaningar för kommunens ekonomi då det råder stor osäkerhet kring hur skatteunderlag och statligt stöd utvecklas framöver, säger Eva Ballovarre (S) kommunstyrelsens ordförande.

Flera investeringsprojekt 2022

Under 2022 har flera större investeringsprojekt slutförts. Bland annat har det nya vattenverket tagits i bruk, Paradisskolan för närmare 800 elever har invigts, nya gång- och cykelvägar har färdigställts. Älmhults kommun blev utsedd till årets förbättrare i mätningen ”Årets friluftskommun” då vi under året satsat på att färdigställa nya vandringsleder och samarbeten med föreningar och skolan för att lyfta friluftslivet.

Älmhults kommun liksom många andra kommuner har utmanande år framför sig kopplat till en mycket osäker framtid med högre räntor, höga inflationsnivåer samt oroligheter i omvärlden. De långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade välfärdsbehov och brist på arbetskraft kvarstår. Investeringsbehoven för Älmhults kommun är fortsatt utmanande.

Det slutliga resultatet för 2022 kommer hanteras av kommunstyrelsen i början av april och beslutas av kommunfullmäktige 24 april 2023.