Artikeln publicerades 21 mars 2024

Earth Hour – släck för planeten

Logotyp för Earth Hour, svart bakgrund och grön/blå text som säger 60 Earth hour

Varje år deltar hundratals miljoner människor runt om i världen i världens största klimatmanifestation Earth Hour. Den 23 mars klockan 20.30-21.30 släcker vi ner, är du också med?

Kommunen kommer under den timmen att släcka ner kommunhuset och i Björkparken - visa ditt stöd för klimatet genom att släcka ljuset du också!

Vill du göra mer?

Syftet med Earth Hour är bland annat att öka medvetenheten om klimatförändringarna och att göra förändringar på både kort och lång sikt för att skapa en mer hållbar livsstil. Kampanjen handlar om att inspirera människor att agera för planeten och sprida kunskap om hur läget är och visa på lösningar.

Ska vi vända klimatkrisen och den snabba förlusten av djur och natur måste alla – städer, länder, politiker, företag och privatpersoner – agera tillsammans.

Här hittar du mer information om vad du kan göra för klimatet varje dag Länk till annan webbplats.

Kontinuerligt arbete

I Älmhult strävar vi efter att invånarna ska känna trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Alla ska känna livskvalitet, idag och imorgon. Därför måste vi förvalta vår miljö med sunt förnuft och verka inom planetens gränser.

Här är några exempel på pågående projekt som bidrar till minskade klimatutsläpp i kommunen:

Ökad elproduktion från solceller

För närvarande pågår ett stort omställningsarbete i världen och i Sverige mot ett fossilfritt samhälle. Kommunorganisationen har i år nått Miljöplanens mål om 700 kW installerad effekt från solceller på kommunfastigheter. Även antalet villor i Älmhult med solceller på taket fortsätter att öka i snabb takt.

Ökad cykling

Nya trafikmätningar under 2023 visade att cykling har ökat från 14% (2019) till 19% (2023), vilket visar att arbetet med kommunens cykelplan går åt rätt håll. Potentialen för att öka cykelresorna i Älmhults kommun är stor. Avståndet till de olika målpunkterna är sällan över 5 km. Cykling bidrar till flera positiva effekter för våra invånare, exempelvis minskad miljöpåverkan, ökad framkomlighet, attraktivare boendemiljöer, minskad bullernivå samt positiva hälsoeffekter.

Strategiskt jobb med att återställa våtmarker

Kommunen arbetar i ett nytt LONA-projekt för att återskapa fler våtmarker. Intresset för våtmarksmöjligheter är stort och kommunen samverkar med markägare där potentialen och intresset är störst. Arbetet utgår från kartläggningen i tidigare framtagen våtmarksplan. Genom att återskapa våtmarker bidrar vi till ökad biologisk mångfald, förbättrad vattenhantering och minskade klimatförändringar.

Läs mer om kommunens hållbarhetsarbete i hållbarhetsrapporten

Når vi målen?

De insatser som har gjorts inom kommunen är viktiga steg i arbetet för att nå miljömålen. Den sammantagna bilden nationellt är dock att vi har långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. Endast 2 av 16 miljömål bedöms ha en positiv utvecklingstrend. Områden som i många avseenden går åt fel håll är exempelvis miljö och klimatpåverkan från konsumtion och bevarandet av biologisk mångfald.

- Vi behöver öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. För att klara av de sociala och ekologiska utmaningarna vi står inför behöver vi hjälpas åt och tänka nytt. Det handlar inte alltid om att göra mer av samma sak utan ibland om att göra något på ett annat sätt. Hur vi agerar idag kommer att påverka kommande generationers möjlighet till ett gott liv, säger Cecilia Axelsson, miljöstrateg på Älmhults kommun.

Arbetet med att främja en hållbar framtid fortsätter kontinuerligt, där varje projekt noga vägs mot dess inverkan på miljön och samhället i stort.