Artikeln publicerades 15 februari 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Älmhults kommuns resultat för år 2021 ger ett större överskott!

Flygfoto över älmhults tätort på kvällen

Älmhults kommuns preliminära bokslut för år 2021 visar på ett positivt resultat på 35 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del på ökade skatteintäkter men också på verksamheternas förmåga att ställa om i pandemitider.

Kommunens preliminära resultat för år 2021 visar på ett resultat på 35 miljoner kronor. Jämfört med budgeterat resultat med minus 11 miljonekronor innebär det 46 miljoner kronor i positiv budgetavvikelse. Det positiva resultatet beror i huvudsak på högre skatteintäkter men också på verksamheternas förmåga att ställa om i pandemitider. Skatteunderlaget har haft en starkare utveckling och återhämtning har skett snabbare än vad som bedömdes när budgeten fastställdes. Sammantaget har nämnderna i stort sett en budget i balans även om resultatet skiljer sig åt mellan olika nämnder. Kommunen uppnår tre av fyra finansiella resultatmål.

– De ekonomiska förutsättningarna inför kommande år innebär stora utmaningar och det råder stor osäkerhet kring hur skatteunderlag och statligt stöd utvecklas framöver. Kommunen har en fortsatt hög planerad investeringsnivå framöver. Det goda resultatet för 2021 ger oss bättre förutsättningar för att klara kommande års utmaningar, säger Gusten Mårtensson (C) kommunstyrelsens ordförande.

Det slutliga resultatet för 2021 kommer hanteras av kommunstyrelsen i början av april och beslutas av kommunfullmäktige 25 april 2022.