Resursskola Novaskolan

Skolbyggnad och träd framför

Älmhults kommun startar resursskola för årskurs F-6 hösten 2024. Verksamheten kommer att vara lokaliserad vid Klöxhultsskolan och Montessori i Älmhult och ha plats för cirka sex elever. Namnet på nya skolan är Novaskolan.

Vad är en resursskola?

En resursskola tar bara emot elever som behöver särskilt stöd. Det innebär att samtliga elever ska ha ett beslut om åtgärdsprogram. Skolan är en liten skolenhet med anpassad lärmiljö och hög personaltäthet inom den ordinarie grundskolan och följer samma regler och dokument som andra skolor.

De allra flesta elever kan och ska kunna få det stöd de behöver i sitt lärande och i sin utveckling i en ordinarie skola. Det är skolans ansvar att anpassa lärmiljöerna för att kunna möta elevernas olika förutsättningar och behov. Skolans huvudman och rektor har ett stort ansvar för att se till att eleverna får det stöd de behöver i den vanliga undervisningen. Men för vissa elever kan det vara fördelaktigt att gå i en resursskola, där det finns specialiserad kompetens för att möta deras specifika behov av extra stöd

Vilka elever kan få gå på resursskolan?

Resursskolan riktar sig bara till elever som har en omfattande skolfrånvaro och/eller någon funktionsnedsättning som tydligt påverkar inlärningsmöjligheterna i nuvarande skolmiljö. Diagnos är inte ett krav, men dokumenterade och utvärderade insatser från nuvarande skola är däremot en viktig förutsättning. Elever som inte behöver sådant särskilt stöd som erbjuds får inte gå i resursskola.

En elev har rätt att gå kvar vid resursskolan så länge eleven är i behov av sådant särskilt stöd som resursskolan erbjuder.

Om elevens vårdnadshavare begär att placeringen vid resursskolan ska upphöra ska ett nytt skolval göras och eleven placeras vid en annan av kommunens skolenheter. Älmhults kommun kan inte garantera att placering kan göras vid samma skolenhet eller i samma klass som eleven gått i tidigare.

Ansöka om plats

Antalet platser på skolan är begränsat. Ansökan kan ske löpande under läsåret, och antagning sker utifrån bestämda kriterier och en noggrann bedömning utifrån elevens behov, elevens bästa, gruppsammansättning och mån av plats. Om det inte finns plats för alla sökande görs ett urval. Vid urval ska de elever som har störst behov av det särskilda stöd som skolan erbjuder prioriteras. Närhetsprincipen ska inte tillämpas vid placering i kommunala resursskolor.

Vårdnadshavare ansöker om plats, gärna tillsammans med nuvarande skolas rektor, via en funktionsbrevlåda till skolans digitala elevhälsosystem. Den dokumentation som efterfrågas ska resursskolans rektor kunna hämta från interna digitala system, eller så kan de bifogas vid ansökan.

Ansökan om plats på resursskolan Länk till annan webbplats.

Vem beslutar om placering?

Grundskolechef beslutar om placering vid resursskolan, efter ansökan från elevens vårdnadshavare. Ansökan får även göras av elevens rektor, om eleven är placerad vid en av kommunens skolenheter och om elevens vårdnadshavare medger det. Särskilda regler gäller för beslut om skolplacering vid en resursskola, till exempel gäller inte närhetsprincipen.

Resursskolans rektor ansvarar för att tillsammans med centrala barn- och elevhälsan bedöma om en elev tillhör skolans målgrupp och om antagning till resursskolan är den bästa lösningen för eleven.

Ett beslut kan innebära att eleven inte erbjuds plats på resursskolan, antingen med hänvisning till bristande uppfyllelse av kriterierna eller brist på plats. Även elevgruppens sammansättning kan behöva vägas in vid bedömningen av vilka elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder.

Synpunkter på beslut om placering ska göras till grundskolechef. Överklagan av beslut kan göras till Skolväsendets överklagandenämnd via grundskolechef inom tre veckor.

Resursskolor - Skolverket Länk till annan webbplats.

Skolplikt och frånvaro

Från förskoleklass har alla elever i grundskola skolplikt. Det innebär att de har rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Som vårdnadshavare sjukanmäler och anmäler du ditt barns frånvaro via Skolportalen eller via appen IST Home skola. Inloggning sker via BankID.

Om du inte har BankID anmäler du frånvaro via ditt barns skolexpedition, se kontaktuppgifter nedan.

Skolportalen Älmhults kommun

Elevers ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i god tid. Ledigheter längre än tio dagar beslutas av rektor.

Ansökan om ledighet för skolan Länk till annan webbplats.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för en lärmiljö som elever kan utvecklas positivt i.

Från och med förskoleklass upp till och med gymnasiet består elevhälsan av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Ofta arbetar också andra i hälsoarbetet, i och utanför skolan.

Läs mer om elevhälsa i Älmhults kommun

Hitta matsedel

Skolskjuts

Du som går i kommunal grundskola kan ha rätt till skolskjuts. Här har vi samlat all information om skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Modersmål

Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan från och med årskurs 1.

Läs mer om modersmål

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?