Starta skola/förskola

Livsmedel

Om du ska ha kök och matsal måste du registrera den hos miljö- och byggförvaltningen. Detsamma gäller om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet.

Anmälan om registrering måste lämnas in senast 14 dagar innan du startar.

Läs mer om hur du registrerar och vilka regler som gäller här.

Bygglov

Ska du bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar krävs bygglov, kontakta bygglovshandläggare på telefon 0476-550 00. Ärendet handläggas inom tio veckor från det datum då ansökan är komplett.

Läs mer om bygglov här.

Brandskydd

Som verksamhetsansvarig, ska du ha ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att du planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla, oavsett storlek och verksamhet. Du ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla på arbetsplatsen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

En brandskyddsdokumentation ska även lämnas in vid större ny- och ombyggnationer, samt vid ändrad användning av till exempel publika lokaler. I dokumentationen ska det framgå vilka förutsättningarna är för brandskyddet och hur byggnadens brandskydd är utformat.

Läs mer om brandskydd på MSB:s hemsida.länk till annan webbplats

Hälsoskydd

Undervisningslokaler, till exempel skola, förskola och fritidsverksamhet, ska anmälas till miljö- och byggnämnden minst sex veckor innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska även göras när verksamheten ändras då det kan ha betydelse för hälsa och miljö. Det kan till exempel vara vid byte av lokal, expansion med nya byggnader eller ny verksamhet i befintliga lokaler.

Nämnden har även ansvar för tillsynen av alla skolor och förskolor i kommunen.

Läs mer om hälsoskydd här.