Aktuella hållbarhetsprojekt

Läs mer om aktuella projekt inom klimat och hållbarhet.

Det vi gör idag påverkar hur världen ser ut i morgon.

Vi står idag inför stora miljö- och klimatutmaningar, både i världen och här i Älmhult. För att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Hur vi agerar idag har betydelse för hela vår omvärld och kommer att påverka kommande generationers möjlighet till ett gott liv. Därför måste vi förvalta vår miljö med sunt förnuft och skapa förutsättningar för kloka beslut framöver.

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling och utgör den mest ambitiösa överenskommelsen för en hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

Älmhults kommunstyrelse har beslutat att kommunen ska arbeta aktivt med att uppfylla målen.

Håll koll på kommunstyrelsens beslut här

Globala målens logotyp och ikoner

Älmhult deltar i FN-projekt för hållbar utveckling

Älmhults kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och Sveriges kommuner och regioners (SKR) gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling som bland annat handlar om att uppnå jämställdhet, minska ojämlikheten, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Målen antogs den 25 september 2015 och består av 17 mål, 169 delmål.

För vem gäller agendan?

Målen gäller alla länder och berör alla människor. De är beslutade globalt, men det är upp till oss alla att genomföra dem lokalt. Sveriges ambition är att vara ett föregångsland i genomförandet av agendan och detta måste ske på alla nivåer i samhället. Inte minst på lokal nivå. För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling.

Älmhults kommun

Agenda 2030 är ett förhållningssätt och i många delar en styrningsfråga, som ska genomsyra all politik och verksamhet i Sverige och internationellt.

Agenda 2030 ska vara vägledande för att Älmhults kommun ska växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Älmhults kommun ska aktivt arbeta med att uppfylla Agenda 2030 såväl lokalt som globalt genom att bland annat:

 • Kartlägga kommunorganisationens hållbarhetsarbete kopplat till målen
 • Se över hur kommunens styrsystem kan kopplas till målen.

Pågående projekt:

Våtmarksplan

Våtmarksplanen ska ge en god bild av var det finns naturmässiga, topografiska och hydrologiska förutsättningar att genomföra vattenvårdsåtgärder med stor nytta för i första hand vattenhushållning, biologisk mångfald och rekreation inom Älmhults kommun.

Projekt Rädda bina

Syftet med projektet är att arbeta med kunskapsspridning och inventering för att skapa intresse och förutsättningar för ökad biologisk mångfald på kommunala grönytor och i privata trädgårdar. Genom kunskapsspridning till externa aktörer och parkförvaltning förmedlas såväl kunskaper kring nyttan med ökad biologisk mångfald som metoder för att ställa om till ängsytor.

En inventering av kommunala grönytor ger en samlad bild över värden och markförhållandena på olika platser. Underlaget används sedan för att ställa om fler ytor till ängsbruk och för att bestämma lämpliga åtgärder och skötsel för olika områden.

Rädda bina i Älmhult är ett projekt för att skapa ett blommande, surrande och attraktivt Älmhult. Under 2021-2022 kommer kommunen tillsammans med lokala aktörer erbjuda föreläsningar, vandringar, visningsängar och andra aktiviteter för att sprida kunskap kring ängsbruk och pollinatörer.

Tuffa tider för bin

Pollinerare som bin, fjärilar, blomflugor med flera trivs oftast bäst där det finns flera olika sorters blommande växter. Många växtarter är dessutom helt beroende av pollinerare, inte minst de som vi människor gärna äter, som till exempel äpplen och jordgubbar. Var tredje tugga mat är beroende av bin och deras pollinering. Utan bin skulle nästan 80 procent av den mat vi köper i affären försvinna.

Tyvärr är bina i Sverige idag hotade. En tredjedel av landets alla 300 arter av vilda bin är antingen redan utrotningshotade eller nära att bli det. En av anledningarna är att de blommande ängarna med nektar och pollen blir allt färre.

Det är dags att vända trenden!

Detta gör kommunen

Som ett resultat av förra årets inventering av gräsytor kommer kommunen i år att omvandla lämpliga gräsytor till ängar med skötsel på olika nivåer. Exempelvis kommer Prins park en liten park vid Prinsgatan att omvandlas till slåtteräng. Rondeller i Klöxhult har ett uppehåll i klippningen under semestern. Hela listan med de olika metoderna finns att läsa om intresset finns.

Gräsmattor är ofta mycket artfattiga miljöer och består ibland bara av en eller ett par gräsarter. Blommor hinner inte gå i blom innan de klipps av. Genom att låta dem utvecklas till ängar eller åtminstone låta gräsmattornas växter blomma innan de klipps gynnar vi humlor, fjärilar och bin.

Kommunen har även fått extra bidrag från Länsstyrelsen för att inventera och bekämpa invasiva arter. Läs mer om vad mer som är på gång nedan.

Alla kan göra något

Alla har möjligheten att bidra till binas räddning, allt från invånare med balkong till företag med gräsytor. Att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell är tre insatser som i all sin enkelhet bidrar till att skapa en bättre miljö för vilda pollinerare.

Var med du också!

Vi vill nu nå ut till fler organisationer, invånare och företag att vara med och bidra med räddningsinsatser. Kontakta oss gärna om ni vill sprida just ditt goda exempel. Mejla din räddningsinsats till oss så samlar vi alla räddningsinsatser.

almhult-miljo@almhult.se

Projektet Rädda bina i Älmhult kommer att pågå under 2021–2022. Bakom projektet står Älmhults kommun i samverkan med Naturskyddsföreningen Linnébygden, Älmhults Trädgårdsförening, Älmhults Biodlarförening och Älmhults Hembygdsförening. Projektet är finansierat av ett statligt bidrag för lokala naturvårdsinsatser (LONA).

Andra organisationer som redan visat intresse att vara med och att bidra med räddningsinsatser för bin eller kunskapsspridning är IKEA Handelsplats, Hotell & Pensionat Björkelund, Studieförbundet Vuxenskolan, Linnés Råshult, Älmhults biodlarförening, Café Muff.

Lär dig mer om vilda bin

Vet du skillnaden mellan ett bi, humla och en geting? Vad är skillnaden mellan honungsbi och vilda bin? Är bin farliga?

Enkelt sätt kan man säga att bin är gulliga och getingar är rovdjur. Bin är mer ludna och getingar har den typiska ”getingmidjan” med tydligare ränder på ryggen. Bin dör när de sticks – så de sticker helst inte. Humlor är lurviga och runda och är också ett bi. Honungsbin är sociala bin, bor i bikupor och producerar honung. Vilda bin lever ensamma och en tredjedel av svenska arter håller på att försvinna.

Tips på övningar och fakta kring bin och pollinering för barn

Rädda bina – Aktiviteter under 2022

Föreläsningar, vandringar, visningsängar och andra aktiviteter för ett blommande, surrande och attraktivt Älmhult.

 • Nytt bibad och fjärilsrestaurang till Blendas backe.
 • Genom skolprojektet Miljöspanarna får skolklasser möjlighet att följa med naturpedagog ut i naturen för att spana på mångfalden.
 • Humlesurr för barn i Blendas backe den 23 april. Arr: Naturskyddsföreningen Linnébygden och Älmhults bibliotek.Läs mer om Humlesurr
 • Inventering och bekämpning av invasiva arter. Kommunen har fått extra bidrag från Länsstyrelsen för att göra en större insats under sommaren.
 • Hagens dag den 15 maj och Vilda blommornas dag på Höö den 19 juni. Arr: Naturskyddsföreningen Linnébygden. Läs mer om vårprogrammet Länk till annan webbplats.
 • Anläggning av äng. Hotell & Pensionat Björkelund. Plats: Framför huvudbyggnaden. Uppstart hösten 2020 med utgrävning, inblandning av sand och frösådd med svenska ängsfröer. 2021 är första året då ängen förhoppningsvis ska vara på gång för att inom 2-3 år vara en produktiv äng. Besök tas gärna emot.
 • Bivänliga blommor på nya mattorget, juni, Älmhults kommun.
 • Teater "Insektsorkestern" på Stortorget i Älmhult, 18 juni.
 • Rädda insekter i nöd med återbruk, Stortorget 18 juni, arrangör Studieförbundet Vuxenskolan.
 • Återskapande och anläggning av ängar, Ormakulla. Älmhults hembygdsförening.
 • Bivänliga odlingar, Café Muff.
 • Omvandling av gräsytor till ängar samt bivänliga blommor, IKEA Handelsplats.
 • Anläggning av äng och avsätter del av trädgård att växa fritt. Tillverkar bihotell, Möckelns stationshus.

Kontakta oss gärna om du eller din organisation vill vara med och sprida kunskap, anlägga fler ängar eller göra en annan räddningsinsats.

Hållbart resande i Älmhult

Att se över dina resvanor är en god investering, mer än bara ekonomiskt. Om du cyklar eller går släpper du inte ut avgaser. Men framförallt mår du bättre.

En stor andel av bilresorna som görs i kommunen är pendlingsresor, arbetsresor eller korta resor inom tätorten. Resor som i de flesta fall skulle kunna ersättas med gång, cykel eller kollektivtrafik.

Vad är hållbart resande?

Med hållbart resande menas resor och transporter som är effektiva. Det är resor som är bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö.

Om inget görs förväntas biltrafiken i Sverige öka med ungefär två procent per år under de kommande fem åren. Den ökade biltrafiken innebär mer utsläpp, buller, fler olyckor och ökad trängsel men det är också ett potentiellt folkhälsoproblem.

Arbetet med hållbart resande i Älmhults kommun handlar om att påverka människors attityder och beteenden. Det handlar om att påverka resan innan den påbörjats. Vårt arbete med hållbara resor handlar om att inspirera, uppmuntra och fokusera på de områden där det finns möjligheter att välja alternativ till bilen.

Nedan exempel på arbete, projekt och metoder för hållbart resande:

 • Årligt delatagande i Europeiska trafikantveckan
 • Internt arbete med fordonssamordning

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 15 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?