Hantering av personuppgifter

Älmhults kommun behandlar dina personuppgifter när du använder de tjänster som kommunen tillhandahåller eller när du på något sätt är i kontakt med oss. Här beskriver vi hur Älmhults kommun behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

Vem behandlar dina personuppgifter?

I Älmhults kommuns organisation ingår nämnder och bolag. Respektive nämnd och bolag ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. Det innebär att nämnderna och bolagen har ett personuppgiftsansvar.

Laglig behandling

När vi behandlar dina personuppgifter sker det i enlighet med gällande lagstiftning. Behandlingen kan innebära att vi samlar in, lagrar, eller vidtar någon annan åtgärd med dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter som vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta vilka personuppgifter vi hanterar som rör dig, se mer om dina rättigheter längre ner på denna sida.

Hur får vi dina personuppgifter?

När du kontaktar Älmhults kommuns servicecenter eller förvaltningar samlar vi in personuppgifter om dig. Det kan till exempel handla om att du har sökt bygglov, barnomsorg, skola, ekonomiskt bistånd, att du har mejlat oss, kontaktat oss via sociala medier eller använt någon av kommunens e-tjänster.

Älmhults kommun får även personuppgifter från andra än dig. Sådana uppgifter kan komma från andra myndigheter eller hämtas från Skatteverkets tjänster för att användas för adressuppdateringar eller för att exempelvis kontrollera vem som är vårdnadshavare för en omyndig person.

Vilka uppgifter behandlas?

Älmhults kommun behandlar personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, så som uppgifter om namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och i vissa fall personnummer. Men det kan också röra sig om annan information som du lämnar till oss eller som vi behöver för att till exempel kunna fatta beslut i ett ärende.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Älmhults kommun behandlar personuppgifter för olika syften, till exempel för att:

  • kunna hantera frågor som ställs till exempelvis kommunens servicecenter eller till andra delar av kommunens organisation
  • handlägga ärenden och fatta beslut som rör en enskild person (myndighetsutövning)
  • kunna ge god service när kommunens tjänster används
  • kunna ta emot och hantera synpunkter
  • fullgöra skyldigheter enligt lag, som till exempel när vi ska lämna ut allmänna handlingar
  • fullgöra åtaganden som bygger på avtal, så som till exempel när du köper kulturkort eller bokar en tid för vigsel
  • informera om vår verksamhet i olika kanaler, så som på webbplatser och i sociala medier
  • skicka olika former av nyhetsbrev från våra verksamheter
  • i vissa tjänster kunna skicka sms-aviseringar, så som vid en elevs frånvaro

När har vi rätt att behandla personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter ska kommunen ha en rättslig grund för behandlingen. Älmhults kommun har till exempel rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en skyldighet som kommunen har enligt lag, om det är nödvändigt för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning. Vi har också rätt att behandla personuppgifter för att fullgöra avtal som kommunen ingår med dig.

I vissa fall får kommunen behandla dina personuppgifter om du samtycker till det. Om vi behandlar dina personuppgifter för att du har samtyckt till det, kommer du att få tydlig information om vad du samtycker till och hur du går tillväga om du vill återkalla ditt samtycke.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av Älmhults kommun och ibland av dess personuppgiftsbiträden (till exempel leverantörer av de datasystem som kommunen använder). Dina personuppgifter lämnas till annan tredje part enbart om det behöver ske på grund av krav i lag, i kontakter med andra myndigheter på grund av till exempel tillsyn eller beslut eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter.

Uppgifter vidarebefordras till en utförare inom utbildnings-, socialtjänst- eller omsorgssektorn, om parten behöver uppgifterna för att tillhandahålla tjänster för Älmhults kommun.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, Instagram eller Twitter, för att komma i kontakt med Älmhults kommun, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (det vill säga det företag/organisation som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Allmän handling

De handlingar som kommer in till Älmhults kommun blir allmänna handlingar här. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa. Vi gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Älmhults kommun följer gällande arkivlagstiftning som innehåller regler för hur länge handlingar får och ska sparas hos en myndighet. Det finns dokumenthanteringsplaner hos nämnderna och bolagen som anger vad som gäller om gallring. Där framgår om och när handlingar som kan innehålla personuppgifter, får gallras (slängas).

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan göra din begäran i vår e-tjänst (se länk nedan) eller komma in med en skriftlig begäran per post. Den ska i så fall vara undertecknad av dig och du ska ange ditt namn och personnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person.

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar på något sätt är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. I vissa fall kan vi ta bort uppgifter om dig, men vi får inte ta bort personuppgifter som ingår i allmänna handlingar som ska arkiveras.

Du får när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat. Det innebär att vi inte får fortsätta att behandla uppgifter om dig för det ändamål som samtycket omfattar. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är Sveriges tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som sker.

Säkerhet för dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Älmhults kommun arbetar aktivt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Kontakta Dataskyddsombud

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens servicecenter eller vända dig direkt till berörd förvaltning.

Läs mer om kontaktuppgifter till Älmhults kommun

Om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet för Älmhults kommuns nämnder gör du detta enklast på följande e-post: dataskyddsombud@almhult.seDu kan också nå dataskyddsombudet via kommunens servicecenter (se telefonnummer ovan), eller genom att skriva brev till oss.

Kommunens postadress är:

Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?