Orion

Orion Ryfors är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp i Älmhults kommun. Skolan ligger i anpassade lokaler i Ryfors skola, cirka 12 km väster om huvudorten Älmhult.

Vi är en undervisningsresurs för elever som har ett extra stort behov av särskilt stöd, då hemskolorna av olika anledningar inte lyckats anpassa sina verksamheter till elevernas särskilda behov och förutsättningar. Placering hos oss bör därför vara aktuell först efter det att man uttömt alla möjligheter till att skapa en gynnsam situation för eleven i ordinarie verksamhet. Önskemål om placering hos oss kan väckas av såväl elev, vårdnadshavare, rektor, elevhälsoteam eller annan personal, men det är alltid rektor, tillsammans med Orions verksamhetschef, som fattar beslut om särskilt stöd, anpassad studiegång och placering på Orion Ryfors. Anpassad studiegång i vår verksamhet innebär bland annat att eleverna inte läser alla ämnen, delvis på grund av att samtliga ämnen inte kan erbjudas här, men också på grund av att eleverna oftast behöver färre skolämnen och kortare skoldagar än vanligt för att orka koncentrera mer kvalitativt på de ämnen som just då läses.

Om det finns plats tar vi även emot elever från grundskolor utanför Älmhults kommun.

Idag arbetar två lärare och två resurspersoner på Orion Ryfors, och vi har för närvarande sex elever inskrivna. Personalen har flerårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med särskilda behov, bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dess sociala och pedagogiska konsekvenser. Personalen kan därför även användas för konsultation och handledning till övriga verksamheter tillhörande Utbildningsförvaltningen i Älmhults kommun.

Verksamheten, som startade i augusti 2011, har under de första sex läsåren haft sammanlagt 18 elever, från skolår 2-9. Hur länge en elev befinner sig i vår verksamhet varierar stort, framför allt beroende på elevens behov och familjens önskemål.

Verksamhetens arbete följer grundskolans styrdokument, såsom läroplan, kursplaner och allmänna råd. Från årskurs 6 ges betyg i de ämnen eleven läser. Hos de elever som befunnit sig i vår verksamhet en termin eller mer har framför allt måluppfyllelsen, men även skolnärvaron, ökat markant, vilket förstås är glädjande resultat.

TILLHÖRIGHET OCH ANSVAR

Elev som placeras på Orion Ryfors har kvar sin rektor, mentor och klasstillhörighet på ordinarie hemskola, som därför också behåller det övergripande ansvaret för eleven. Placeringen ska dokumenteras bland annat i ett åtgärdsprogram, vars innehåll, syfte och måluppfyllelse kontinuerligt ska följas upp och utvärderas. Det är hemskolornas rektorer som ska ansvara för denna dokumentation och uppföljning. Personalen på Orion Ryfors planerar, utför och följer upp det dagliga arbetet kring eleven enligt uppdraget från hemskolorna.

En strävan i Orion Ryfors verksamhet är att eleven ska återgå till ordinarie skolgång när det bedöms vara möjligt och lämpligt, vilket alltid bör bedömas både utifrån tillgängligheten och förutsättningarna i skolornas verksamheter, och elevens behov och förmågor. Elevens bästa ska vara i fokus vid dessa beslut.

SAMARBETE

Samarbete med hemmen ser vi som en viktig förutsättning för att tiden i vår verksamhet ska bli så bra som möjligt. Personalen på Orion Ryfors har därför tät kontakt med vårdnadshavarna, då vi anser att kontinuerlig dialog och ömsesidig reflektion kan gynna båda parter i det gemensamma ansvaret för barnens fostran och utveckling.

Vi strävar också efter ett gott samarbete med hemskolorna, bland annat för att gynna elevernas förutsättningar att återgå till sina klasser samt för att underlätta för ansvarig rektor att fatta välgrundade beslut om elevens skolgång.

För att ytterligare gynna elevens allsidiga utveckling strävar vi även efter god samverkan med ett bredare nätverk runt eleven, exempelvis med socialtjänst och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) när det bedöms angeläget.

PEDAGOGISK GRUNDSYN OCH UNDERVISNINGSMILJÖ

Ett grundläggande förhållningssätt i vår verksamhet och vårt arbete är miljöns betydelse. Vi tror att med rätt bemötande, miljö, uppgifter, kravnivå och så vidare så kan alla individer utvecklas optimalt, oavsett egenskaper och funktionsförmåga. Det är skolans uppgift att förstå elevernas behov, förmågor, styrkor och så vidare, och utifrån detta planera och tillrättalägga undervisningssituationer och undervisningsmiljöer så att utbildningen blir optimalt tillgänglig för eleven. När skolan lyckas med detta, ska inte elevernas eventuella nedsatta funktionsförmågor behöva innebära hinder i skolvardagen.

På Orion Ryfors är undervisningsmiljön därför medvetet perceptionssanerad, vilket innebär att den fysiska miljön är avskalad vad gäller exempelvis syn- och hörselintryck. Varje elev har en egen arbetsplats, med eget schema. Arbetspassen är maximalt 30 minuter långa med paus emellan varje, och undervisningsinnehållet är utformat beroende på elevens behov, intresse, styrkor och förutsättningar.

Vi arbetar utifrån en strukturerad och tydliggörande pedagogik. Skolveckan och skoldagen har en tydlig och meningsfull återkommande struktur. Varje dag är välplanerad och personalen arbetar med att tydliggöra för eleverna vad som förväntas av dem såväl inlärningsmässigt som i alla praktiska situationer under dagen.

Ett viktigt mål är att eleverna ska utveckla en positiv självbild och tilltro till sin egen förmåga. Via exempelvis reflekterande samtal, sociala berättelser och ritprat (seriesamtal) ges eleven möjlighet att nå ökad insikt om sitt funktionstillstånd. Arbetet syftar till att eleven ska lära sig användbara metoder för att kunna hantera olika situationer i livet, både i och utanför skolan. Personalen använder ett lågaffektivt bemötande av eleverna, och arbetar lösningsfokuserat för att hjälpa eleverna bryta negativa mönster och utveckla sunda arbetssätt.

Sammanfattningsvis innebär verksamheten på Orion Ryfors

  • Individuellt anpassad undervisning med utgångspunkt i elevens behov och färdigheter
  • Personalgrupp med kunskap och engagemang för elever i behov av särskilt stöd
  • Vuxennärvaro under hela skoldagen, vilket bland annat innebär mer tid för den enskilde eleven och omedelbar konflikthantering med lösningsfokuserat arbetssätt
  • Stort fokus på sociala förmågor och andra metoder i kunskapsutvecklingen
  • Rofylld och anpassad miljö
  • Nära samarbete med vårdnadshavare
  • Samarbete med hemskolor och externa organisationer.

 

Mail till samtlig personal samt verksamhetschef sker till:

DL-utbryforsorion@almhult.selänk till annan webbplats

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.