Bostadsanpassning

Den 1 juli kom en ny lag om bostadsanpassning. Vår sida håller på att uppdateras. Läs mer på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag till anpassning av permanentbostäder som kommunen (enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag 1992:1574) kan lämna till personer med funktionsnedsättning. Anpassningen ska ge personer möjlighet till ett självständigt boende.

Bidrag lämnas endast till fasta funktioner och till en skälig kostnad. Anpassningen ska vara nödvändig för det dagliga livet. Förflytta sig in och ut ur bostaden, sova och vila, laga och äta mat, samt sköta sin hygien är några exempel. Kräver anpassningen bygglov eller anmälan ingår även denna kostnad i bidraget.

Förutsättningar för bostadsanpassningsbidrag

För att söka bidrag ska funktionsnedsättningen vara permanent eller långvarig. Funktionsnedsättningen kan vara fysisk, psykisk eller medicinsk.

Bidrag lämnas till enskild person som äger bostad för permanent bruk eller innehar hyres- eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningen är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är. Om den sökande inte själv äger sin bostad bör ett avtal mellan hyresvärd/bostadsrättsförening upprättas enligt hyreslagen respektive bostadsrättslagen.

Bostaden ska uppfylla lägsta godtagbara standard. Det går inte att få bidrag för upprustning av bostad eller till att anpassa befintliga funktioner som ingår i normalt bostadsunderhåll.

Vid flytt till annan bostad ska denna väljas med omsorg och utifrån funktionsnedsättning. Dessa faktorer ska uppfyllas för att den nya bostaden ska vara bidragsberättigad.

Ansökan och intyg

Innan man ansöker om bidrag ska aktuella hjälpmedel ha provats. Kontakta kommunens arbetsterapeuter eller annan sakkunnig för mer information. Om problemen inte kan lösas med hjälpmedel kan en bostadsanpassning vara aktuell. I dessa fall krävs det ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig där det tydligt framgår funktionshindrets art och vilka problem det medför samt att anpassningen är nödvändig. Ofta gör den sakkunniga ett hembesök då det görs en bedömning av behovet. Kan den sakkunniga styrka behovet av en anpassning skrivs ett intyg. Detta intyg måste den sökande själv bekosta.

Intyget bifogas till ansökan om bostadsanpassning som skickas till kommunens handläggare. Även offert/kostnadsuppgift för anpassningen ska bifogas.

Beslut och genomförande

När ansökan är komplett påbörjas en utredning. Ibland görs ett hembesök, medan en del ärende handläggs utan hembesök. Handläggaren gör en bedömning utifrån lagen om ärendet är berättigat till bidrag. Ett beslut fattas när utredningen är klar. Beslutet är alltid skriftligt och meddelar om det beviljas bidrag eller inte, eventuellt bidragsbelopp och motivering. Beslutet kan överklagas om sökande inte är nöjd.

Beviljas bidrag gör sökande själv en beställning av arbetet. Det är viktigt att komma ihåg att konsumenttjänstlagen gäller mellan sökande och firman som utför anpassningen. Det är fritt fram att välja företag som utför anpassningen. Enda kravet är att företaget har F-skattsedel.

När anpassningen är slutförd görs ofta ett besök hos sökande. Tillsammans kontrolleras att arbetet är korrekt utfört och att sökande är nöjd. När detta är gjort betalas det beviljade bidragsbeloppet ut.

Reparation, service och återställning

Eftersom bidragstagaren själv äger bostadsanpassningen är det även de som har ansvaret. Bidragstagaren har själv ansvar för att till exempel hissen blir besiktigad och får föreskriven service. Dock är det kommunen som bekostar besiktning och service av tekniskt avancerade produkter. Felanmälan ska ske direkt till entreprenören och ansökan till kommunen om ersättning kan göras i efterhand. Handhavandefel bekostas inte med bidrag.

Återställningsbidrag, när anpassningen inte längre är nödvändig, är ett bidrag som man kan ansöka om. Dock måste man uppfylla följande kriterier:

  • Gäller endast fastighetsägare till hyres- eller bostadsrätter. I bostadsrätter gäller det endast de allmänna delarna
  • Anpassningen ska ha utförts med ett beslut efter den 1 januari 1983
  • Åtgärderna ska vara hindrande för andra
  • Åtgärderna ska kosta mer än 5 000kr att återställa
  • Kommunen ska ha möjlighet att förmedla hyresbostaden till någon som behöver anpassningen

Åtgärder utförda i bostadsrättslägenheter och småhus kan inte återställas med bidrag. Bostadsanpassningen där är något som ägaren genomfört och får då också bekosta eventuell åverkan själv.

Bild: Boverket

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.