Bevattningsförbud i Älmhult, Delary och Ryfors

Vattenverket i Älmhult går nära sin maxkapacitet och det är fortsatt bevattningsförbud i Älmhult, Delary och Ryfors. Från den 20 augusti 2019 upphör dock bevattningsförbudet i Diö, Råshult, Liatorp, Stenbrohult och Möckelsnäs.

Vattenverket och ledningsnätet är främst dimensionerat för normal hushållningsanvändning som tvätt, disk, matlagning och hygien. Inte för att fylla pooler och vattna gräsmattan. När många gör detta samtidigt, så får vi problem att leverera vatten till kranarna.

Vattenslang med kryss över = bevattningsförbud

Bevattningsförbudet gäller kommunalt dricksvatten från Älmhults vattenverk och innebär att:

• Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien.
• Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare. Använd vattenkanna istället, men så sparsamt som möjligt.
• Du får inte fylla din pool med dricksvatten. Detta gäller även upplåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
• Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till godkända bilvårdsanläggningar och framför allt tvätthallar som återanvänder tvättvattnet.
• Du får inte använda högtryckstvätt för att tvätta fasader, altaner och staket eller liknande.

I övrigt gäller följande undantag från bevattningsförbudet:
• Att fylla en mindre barnpool med max 500 liter vatten.

Fasadtvätt tillåtet

Vi har gjort ett undantag inom bevattningsförbudet när det gäller fasadtvätt. I övrigt ligger bevattningsförbudet kvar i ytterliga någon månad.

Har du frågor kontakta: tekniska@almhult.se eller ring telefon 0476-550 00.

För dig som är företagare

Vissa företag behöver vatten för att kunna driva sina verksamheter. Med anledning av detta gäller vissa undantag från bevattningsförbudet för näringslivet.

För näringsidkare har följande undantag från bevattningsförbudet beviljats:
• Användning av högtryckstvätt för vissa branscher, t.ex. målerifirmor som behöver vattnet för att tvätta fasaden. Undantaget har beviljats då vissa branscher drabbas hårt ekonomiskt.
• Bevattning för att gjuta betong. Undantag har beviljats på grund av kvalitetskrav på vatten.
• Bevattning för att binda damm vid anläggningsarbeten. Undantag har beviljats på grund av arbetsmiljön för personalen samt för miljön för närboende och förbipasserande.
• Bevattning av växter för försäljning på handelsträdgårdar och plantskolor. Undantag har beviljats, men gäller enbart för växter för försäljning. Visningsrabatter, gräsmattor och liknande får inte vattnas med slang eller vattenspridare.

Bevattning av kommunens växter
Vi vill informera om att kommunen inte använder dricksvatten för bevattning utan använder sjövatten.

Har du frågor kontakta: tekniska@almhult.se eller ring telefon 0476-550 00.


Irrigation ban in Älmhult, Delary

Due to the long heat wave, many of our waterworks are close to or at their maximum capacity. Even though the amount of water is not a problem, production capacity is a limitation. Waterworks and pipelines are primarily designed for normal household use such as washing, dishes, cooking and hygiene. Not to fill the pools and water the lawn. When many do this at the same time, we are having trouble supplying water to the taps.

The situation is so severe that irrigation ban is therefore introduced for those who get their drinking water from Älmhult waterwork. Älmhults waterworks deliver drinking water to Älmhult and Delary. By using water sparingly, everyone can contribute to make the water last.


This applies:
The irrigation ban applies to municipal drinking water from Älmhults waterworks and means that:
• The drinking water should be used primarily for food, drink and hygiene.
• Do not use a water hose or water sprayer. Use watering can instead, but as sparingly as possible.
• Do not fill your pool with drinking water. This also applies to inflatable pools, outdoors hot tubs and spa baths. A buried pool can only be filled to a level where the pool frame does not risk collapsing, but no more.
• Do not wash the car with a water hose or high pressure wash. We refer instead to approved car care facilities, and especially halls that recycle the wash water.
• Do not use high pressure wash to wash facades, porches and fences or similar.
Irrigation of the municipality's plants

We would like to inform you that the municipality does not use drinking water for irrigation. Instead water from a lake is used.

If you have questions contact: tekniska@almhult.se or call + 46 476 550 00


Nyhet
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.