Bevattningsförbud i Älmhult, Delary, Diö och Liatorp gäller tillsvidare

På grund av den långa värmeböljan går flera av våra vattenverk för fullt, nära eller på sin maxkapacitet. Våra vattenverk och ledningsnät är främst dimensionerad för normal hushållningsanvändning som tvätt, disk, matlagning och hygien. Inte för att fylla pooler och vattna gräsmattan. Även om mängden vatten inte är ett problem kan alltså produktionskapaciteten sätta begränsningar. När många gör detta samtidigt, så får vi problem att leverera vatten till kranarna.

Situationen har gjort att bevattningsförbud därför införs för de som får sitt dricksvatten från Älmhults och Diös vattenverk. Älmhults vattenverk levererar dricksvatten till Älmhult och Delary. Diös vattenverk levererar dricksvatten till Diö, Liatorp, Råshult, Stenbrohult och Möckelnsnäs.

Genom att vara sparsam med vattnet kan alla hjälpas åt för att få vattnet att räcka och undvika bevattningsförbud på fler ställen i kommunen.

Spara på vattnet!

Bevattningsförbudet gäller kommunalt dricksvatten från Älmhults och Diös vattenverk och innebär att:

 • Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien.
 • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare. Använd vattenkanna istället, men så sparsamt som möjligt.
 • Du får inte fylla din pool med dricksvatten. Detta gäller även upplåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. En nedgrävd pool får bara fyllas till en nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa, men inte mer.
 • Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till godkända bilvårdsanläggningar och framför allt tvätthallar som återanvänder tvättvattnet.
 • Du får inte använda högtryckstvätt för att tvätta fasader, altaner och staket eller liknande.

I övrigt gäller följande undantag från bevattningsförbudet:

 • Att fylla en mindre barnpool med max 500 liter vatten.

Till dig som företagare

Vissa företag behöver vatten för att kunna driva sina verksamheter. Med anledning av detta gäller från och med den 7 juni 2018 vissa undantag från bevattningsförbudet för näringslivet.

För näringsidkare har följande undantag från bevattningsförbudet beviljats:

 • Användning av högtryckstvätt för vissa branscher, t.ex. målerifirmor som behöver vattnet för att tvätta fasaden. Undantaget har beviljats då vissa branscher drabbas hårt ekonomiskt.
 • Bevattning för att gjuta betong. Undantag har beviljats på grund av kvalitetskrav på vatten.
 • Bevattning för att binda damm vid anläggningsarbeten. Undantag har beviljats på grund av arbetsmiljön för personalen samt för miljön för närboende och förbipasserande.
 • Bevattning av växter för försäljning på handelsträdgårdar och plantskolor. Undantag har beviljats, men gäller enbart för växter för försäljning. Visningsrabatter, gräsmattor och liknande får inte vattnas med slang eller vattenspridare.

Bevattning av kommunens växter

Vi vill informera om att kommunen inte använder dricksvatten för bevattning utan hämtar råvatten direkt från dammen söder om avloppsreningsverket.
Vi tar även råvatten till vår lilla vattenvagn via råvattenledningen på Gotthards gata, vatten som inte passerar vattenverket.

- - - -

Irrigation ban in Älmhult, Delary, Diö and Liatorp

Due to the long heat wave, many of our waterworks are close to or at their maximum capacity. Even though the amount of water is not a problem, production capacity is a limitation. Waterworks and pipelines are primarily designed for normal household use such as washing, dishes, cooking and hygiene. Not to fill the pools and water the lawn. When many do this at the same time, we are having trouble supplying water to the taps.

The situation is so severe that irrigation ban is therefore introduced for those who get their drinking water from Älmhults and Diös waterworks. Älmhults waterworks deliver drinking water to Älmhult and Delary. Diös Waterworks supplies drinking water to Diö, Liatorp, Råshult, Stenbrohult and Möckelnsnäs.

By using water sparingly, everyone can contribute to make the water last.

This applies:

The irrigation ban applies to municipal drinking water from Älmhults and Diös waterworks and means that:

 • The drinking water should be used primarily for food, drink and hygiene.
 • Do not use a water hose or water sprayer. Use watering can instead, but as sparingly as possible.
 • Do not fill your pool with drinking water. This also applies to inflatable pools, outdoors hot tubs and spa baths. A buried pool can only be filled to a level where the pool frame does not risk collapsing, but no more.
 • Do not wash the car with a water hose or high pressure wash. We refer instead to approved car care facilities, and especially halls that recycle the wash water.
 • Do not use high pressure wash to wash facades, porches and fences or similar.

Irrigation of the municipality's plants

We would like to inform you that the municipality does not use drinking water for irrigation but collects raw water directly from the dam south of the sewage treatment plant. We also take raw water to our small watercraft in the raw water pipeline on Gotthard street, water that does not pass the waterworks.

Nyhet
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.