Miljö- och klimatarbete

Älmhults kommun har som ambition att minska miljöbelastningen genom ett strategiskt miljömålsarbete. Under 2016 och 2017 kommer kommunen bland annat att ta fram en miljöstrategi.

Miljöstrategi 2030

Kommunen håller på att ta fram en miljöstrategi som kommer att innehålla mål, strategier och aktiviteter för att bli en hållbar kommun. Workshops tillsammans med medborgare och anställda har gjorts under våren.

För att strategin ska kunna integreras i samtliga nämnder och förvaltningar på bästa sätt ska inriktningsmålen för hållbarhet läggas till i kommunens strategiska utvecklingsplan under 2017. Därefter kommer miljöstrategin att antas av kommunfullmäktige.

Handlingsplan för giftfria förskolor och skolor

Kommunen har beslutat om att ta fram en handlingsplan för hur våra skolor och förskola ska bli giftfria. Arbetet kommer att påbörjas hösten 2016.

Solenergi på Haganässkolan

Under hösten 2016 kommer ett antal olika solenergilösningar att installeras på Haganässkolans tak. I detta första steg kommer det att installeras solceller, PV hybrid solcellsmoduler (koncentrerad solenergi, värme och el) samt CSP Hybrider (koncentrerad solenergi, värme och el). Solcellerna ska vara utförda med kristallina kiselceller samt CIS tunnfilm. Det kommer även att lämnas plats till vakuumrör och varmluftsolfångare för att de ska kunna monteras vid ett senare tillfälle. Solenergilösningarna ska även kopplas ihop med ett utbildningspaket för skolan.

Laddstolpar för elbilar

Kommunen har fått bidrag från Klimatklivet att sätta upp 16 laddstolpar för elbilar under 2016 och ytterligare 8 laddstolpar under 2017.

Hållbara stadsmiljöer

En fördjupad översiktsplan kommer att tas fram för Älmhults tätort under 2016 och 2017. Planen kommer även att innehålla grönyteplan som ska visa hur tätorten kan öka den biologiska mångfalden och få ökade möjligheter för friluftsliv.

Den nya Norra Esplanaden kommer att få en smalare körbana och fler gröna inslag i gatumiljön. En smalare körbana uppmuntrar till lägre hastigheter.

Sveriges största passivhusskola

Älmhults kommun har nyligen påbörjat byggnationen av Sveriges största passivhusskola, Elmeskolan i Hagabo. Skolan kommer vara cirka 10 000 m² och byggs enligt passivhusnormer för att certifieras. Byggnationen startade under april 2016 och hela projektet beräknas vara klart under hösten 2017.

Ett passivhus är en mycket tät och välisolerad byggnad som till stor del passivt värms upp av solen, kroppsvärme, och spillvärme från elektronisk utrustning. ­Köldbryggor minimeras och tillskottsvärmen kommer från solceller och bergvärme. Grundkravet är att byggnaden inte får göra av med mer värme än 15 kWh/m2 och år.

Nätverk

Kommunen deltar i följande nätverk och organisationer på miljöområdet:

Kommittén för samordnad kontroll av Helge å

Kommittén undersöker Helge å:s vattenkvalitet. Programmet omfattar idag fysikaliska och kemiska vattenundersökningar, vilka utförs i både sjöar och vattendrag inkl. metaller i vattendrag, biologiska parametrar där växt- och djurplankton samt fisk undersöks i sjöar samt kiselalger, bottenfauna och fisk i vattendrag.

Helgeåns vattenrådlänk till annan webbplats

Syftet är att medlemmarna i vattenrådet tillsammans ska verka för en hållbar förvaltning av vattenresurserna i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten, det vill säga främja en god vattenkvalitet, en god vattenhushållning samt verka för en långsiktig biologisk mångfald.

Skräbeåns vattenrådlänk till annan webbplats

Skräbeåns vattenråd har till uppgift att samordna den verksamhet som behövs för att uppnå och bevara en god kvalitet på såväl grund- som ytvatten i Skräbeåns avrinningsområde.

Borgmästaravtaletlänk till annan webbplats

Sveriges ekokommunerlänk till annan webbplats


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.