Så beräknas avgifterna

När avgift för hemtjänst beräknas, tas hänsyn till din inkomst. Avgiften för matabonnemang, matdistribution, serviceavgift och bostadsanpassningsintyg är däremot densamma för alla oavsett inkomst.

Så här beräknas din avgift för hemtjänst och hälso- och sjukvård

Avgiften för hemtjänst tillsammans med kommunens hälso- och sjukvård får aldrig bli så hög att du inte har tillräckligt med pengar för dina andra utgifter. Därför räknas först ditt avgiftsutrymme fram. För att räkna fram avgiftsutrymmet tar du dina inkomster efter skatt minus förbehållsbeloppet (se nedan).

Avgiften kan aldrig bli högre än ditt avgiftsutrymme, blir ditt avgiftsutrymme ett minusbeslopp tas ingen avgift ut.

För insatser enligt LSS tas ingen avgift ut. 

Fakturan för hemtjänst, matabonnemang, matdistribution, korttidsplatser samt hälso- och sjukvårdsbesök betalas en månad i efterskott.

Eventuell förmögenhet påverkar inte avgiften men eventuell avkastning av förmögenhet ses som en inkomst.

Förbehållsbeloppet

Med förbehållsbelopp menas de pengar du ska ha kvar för dina levnadsomkostnader när avgift för hemtjänsten är betald. Förbehållsbeloppet består av två delar: minimibeloppet och den faktiska boendekostnaden.

Minimibeloppet ska täcka dina levnadskostnader till exempel livsmedel och kläder.

Minimibeloppen beror på ålder och familjesammansättning:

Familjesammansättning och ålder

Minimibelopp per månad i 2019 års pris

Ensamstående över 65 år

5 249 kronor

Makar och sambos över 65 år

4 435 kronor per person

Ensamstående 19-64 år

5 774 kronor

Makar och sambos 19-64 år

4 879 kronor per person


Du ska också ha kvar pengar till din boendekostnad. Med boendekostnad menas hyra eller vid eget hus räntekostnader för bostadslån som inte är avdragsgilla, driftskostnader, uppvärmning, fastighetsskatt och tomträttsavgäld.  Om du har högre levnadsomkostnader så att förbehållsbeloppet inte räcker till hör du av dig till din avgiftshandläggare så att avgiften eventuellt kan minskas.

Så här kan det se ut för en ensamstående person över 65 år:
Exempel

Inkomst   +  BTP* -   Minimibelopp -  Faktisk boendekostnad = Avgiftsutrymme
8500 kr   +  1200 kr -  5 249  kr       -       4 200 kr              =    251 kr                    

* BTP= bostadstillägg för pensionärer

Ur ditt avgiftsutrymme betalar du upp till högkostnadsskyddet, 2 089 kronor i månaden.

Har du hemtjänst betalar du efter en schablon för din insats, upp till ditt avgiftsutrymme, i avgift. Samtidigt finns en regel om att ingen ska behöva betala mer än 2 089 kronor i månaden.

Har du bara trygghetslarm kostar det 225 kronor i månaden
 
Korttidsboende kostar 225 kronor per dygn upp till avgiftsutrymme (dock högst 2 089 kronor i månaden) + matabonnemangstaxan på 90 kronor per dag.

Hemgångsteam kostar 225 kronor per dygn upp till avgiftsutrymmet (dock högst 2 089 kronor i månaden).
 
Avlösarservice för anhörig är gratis upp till 16 timmar per månad

Kommunens hemsjukvård (sjuksköterskor och rehab) kostar 225 kronor per månad, detta ingår i avgiftsutrymmet. Läkarbesök eller hembesök av läkare debiteras från Region Kronoberg.

Inkomstuppgifter

När du beviljas en hemtjänstinsats eller hälso- och sjukvårdsinsats kan du fylla i en blankett där du anger dina inkomster. Om inkomsten förändras måste du själv kontakta socialförvaltningen för att fylla i en ny blankett. Uppgifterna behövs för att vi inte ska sätta en för hög avgift. Avgiften omprövas varje år. Om du väljer att inte lämna in några inkomstuppgifter kommer maxtaxan att tas ut.

Överklagande

Alla får ett skriftligt beslut och en räkning på sin avgift och hur den är beräknad. Ta gärna kontakt med oss om du har synpunkter eller frågor angående avgiften eller hur den har beräknats. Avgiften kan också överklagas till länsrätten. Om du vill överklaga ska du skriva ned vilket beslut som du överklagar och dina synpunkter i ett brev som skickas till Socialförvaltningen, Box 500, 323 23 Älmhult.

Information om behandling av personuppgifter

Socialförvaltningens verksamhet omfattas av Dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgifter som registreras i samband med avgifter behandlas av förvaltningen för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Du som vill läsa mer om personuppgiftbehandling och GDPR kan göra det här.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.