Virestad

Verket ligger väster om samhället. Avloppsreningsverket är av typ biodammar.

Inkommande vatten passerar en slamavskiljare. Från slamavskiljaren rinner vattnet till en pumpstation som pumpar upp vattnet till biodammarna. Inkommande vatten till biodammarna blandas med kalk. Kalken förvaras i en kalksilo placerad inom verksområdet. Inblandningen av kalk sker med propelleromrörare vilka dessutom cirkulerar vattnet. Utgående vatten kan antingen infiltrera i damm två eller rinner ut till ett dike efter damm två. Stora delar av året sker infiltration.

Flödet genom verket beräknas vara mellan 20 000 m³ och 30 000 m³ per år.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.