Älmhult ARV

Avloppsvattenrening

Älmhults avloppsreningsanläggning är dimensionerad för 22 700 pe eller 1 589 kg BOD/d (beräknat på 70 mg BOD/pe). Dimensionerande flöde är 450 m3/h eller 8 400 m³/d.

Vattnet som kommer in lyfts in i anläggningen med två snäckpumpar. Det rensas i ett första steg från grövre material i ett stepscreengaller varefter vattnet leds till ett luftat sandfång för avskiljning av sand. Renset avvattnas i en renskomprimator och tillsammans med sanden samlas det i container för vidare transport till deponi. Efter den mekaniska reningen sker den biologiska reningen i fyra luftningsbassänger uppdelade i två parallella linjer. Processen är anpassad för, förutom konventionell BOD-avskiljning, också för biologisk fosforavskiljning.

Avskiljningen av överskottsslam sker i fyra sedimenteringsbassänger. Den efterföljande kemiska reningen sker med tillsats av fällnings-kemikalie till avloppsvattnet. Kemisk fällning sker i fyra flocknings- bassänger följt av fyra sedimenteringsbassänger i två linjer. Som fällningskemikalie används järnklorid. I ett fjärde steg, filtersteget, avskiljs restflockar samt att halten suspenderade ämnen minskas. Filtersteget består av fyra sandfilter av enmediatyp. Det filtrerade avloppsvattnet samlas upp i en bassäng vilken också fungerar som spolvattenmagasin samt klorkontaktbassäng. Spolvattnet samlas upp i en utjämningsbassäng som finns under sandfiltren och pumpas därefter, jämt fördelat över dygnet, till avloppsreningsverkets intag. Efter filter-steget leds det renade avloppsvattnet från avloppsreningsverket till en poleringsdamm för ytterligare rening innan vattnet leds till Drivån. Här sker också en viss kvävereduktion. Dammen fungerar också som säkerhet för eventuell bräddning vid avloppsreningsverket. Bräddning på avloppsverket kan ske efter gallersteget. Det bräddade vattnet leds till poleringsdammen, varför en viss rening kommer att ske innan det kommer ut i recipienten. Varaktighet på bräddningen registreras och provtagning på bräddvattnet sker tidsstyrt. Avloppsverkets driftövervakning sker med ett datoriserad styr- och övervakningssystem av typen SATgraph 5000.

Slambehandling (omhändertagande av vått hushållsavfall)

Det biologiska överskottsslammet från mellansedimenteringen uppsamlas i ett luftat slamlager, varifrån det tillsammans med slam från kemsteget leds till en blandnings-bassäng. Källsorterat vått hushållsavfall från den kommunala renhållningen tas emot för rötning i biogasanläggningen på avloppsreningsverket. Avfallet kommer till en mottagningsstation där det finfördelas i en pulper. Efter pulpern blandas avfallet med reningsverkslammet och slamflödet leds sedan vidare till hygieniseringstankar eller bufferttank för senare hygienisering. Vid hygienisering uppvärms slammet satsvis till 70°C. Efter hygieniseringen sänks temperaturen på det hygieniserade slammet till 55°C med slam från reningsverket. Slammet behandlas genom rötning i biogasanläggning. Rötningen på Älmhults avloppsreningsverk är en termofil process som sker vid 55°C. Rötkammaren rymmer 1 000 m² och inmatning av slam sker kontinuerligt. Den bildade biogasen används som bränsle för i första hand uppvärmning av biogasanläggningen och reningsverkets lokaler. Överskott kommer att skickas till planerat fjärrvärmeverk. Det i rötkammaren stabiliserade slammet pumpas till vassbäddar för avvattning och mineralisering. Vassbäddarnas aktiva yta är 9 000 m². Upp till 600 ton TS reningsverksslam och  670 ton TS vått hushållsavfall kan behandlas på Älmhults avloppsreningsverk.

Flöden till Älmhults avloppsreningsverk 2005

månad

flöde 1 000 m³

månad

flöde 1 000 m³

januari

243

juli

105

februari

134

augusti

134

mars

176

september

99

april

195

oktober

104

maj

127

november

112

juni

119

december

132

Maxflöde dygn 18 000 m³ (2006)

Minflöde dygn 3 000 m³ (2006)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.