Folkhälsoarbetet

Folkhälsoarbetet

En god folkhälsa handlar om hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Att oberoende av ålder, kön, bostadsort, etnisk tillhörighet, språk, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder kunna uppnå bästa möjliga psykiska och fysiska hälsa.

Hälsa är ett mångfacetterat begrepp och handlar inte bara om frånvaro av sjukdom. I begreppet ligger också sådant som rör miljön, livskvalitet, relationer, förmågan att hantera livets svårigheter, att kunna förverkliga sina livsmål och ha möjlighet till meningsfull sysselsättning.

Länsgemensam folkhälsopolicy – en god hälsa för alla

”En god hälsa för alla” är visionen för det länsgemensamma folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet är en angelägenhet för många olika verksamheter, så för att skapa goda förutsättningar att nå visionen har därmed en länsgemensam folkhälsopolicy tagits fram med efterföljande handlingsplaner. Det gör det möjligt att kraftsamla runt folkhälsofrågorna i länet. De områden som uppmärksammas särskilt är:

1. Barns och ungas uppväxtvillkor

Vi satsar på barn från födseln och ger varje barn möjlighet att utvecklas optimalt efter sina egna förutsättningar.

2. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel (ANDTS)

Alla ska växa upp och leva utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak eller överdrivet spelande.

Ta del av hela Folkhälsopolicyn här.PDF (pdf, 1.4 MB)


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.