Isak 1

Ett förslag till detaljplan för för Isak 1 i Älmhult finns tillgängligt för granskning för berörda personer, myndigheter och organisationer innan Kommunstyrelsen tar upp planen för antagande i februari 2019. Granskningstiden pågår mellan 10 januari - 24 januari 2019.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att förtäta kv Isak med nya bostäder längs med Östergatan. Förslaget innebär att området kan bebyggas med olika former av varaktiga bostäder (vanliga bostäder, gruppbostäder, särskilda boenden och med mera). I första hand är den södra delen längs med Östergatan som planeras att bebyggas med ett tre våningshus. Förslaget innebär också att innergårdarna inte får bebyggas eller utgöras av parkeringsplatser.

Var ligger planområdet?

Planområdet omfattar fastigheten Isak 1 och utgöt cirka 13 000 m2. Området ligger i centrala Älmhult inom området Haganäs, och omges av gatorna Norra Krongatan, Baldersgatan, Östra Esplanaden och Östergatan.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 486.9 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 2.4 MB)

SamrådredogörelsePDF (pdf, 587.5 kB)

TrafikbullerutrendingPDF (pdf, 6 MB)

Bilagor (trafikbullerutredning)PDF (pdf, 3.7 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Granskningstiden varar mellan den 10 januari-24 januari 2019. Senast den 24 januari 2019 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post ks@almhult.se eller Kommunstyrelsen, Box 500, Älmhults kommun. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!


Illustration över hur området kan utformas

Illustration över hur området kan utformas

Planprocessen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.