D151 Maskrosen

D151 Maskrosen


Kvarteret Maskrosen är beläget i västra delen av Älmhults tätort, ca en kilometer från centrum, och omfattar ungefär 85 000 m2. Idag är största delen av kvarteret bebyggd.

I de nu gällande planerna finns inte områden för allmän plats såsom gator, natur eller park avsatta. Nu aktuellt planarbete syftar till att sammanlägga befintliga, gällande planer och på dessa markera in byggrätter, allmän platsmark och parkmark. Framtida avstyckning ska möjliggöras.

Inom kv Maskrosen finns bitvis vackra lövträdsgrupper med ek och bok. Topografin är omväxlande med branta partier mellan planare områden. Byggnationen inom kvarteret har eftersträvat att spara de vackra och spännande partierna. En högre exploatering inom begränsade delar av kvarteret har gett bättre förutsättningar för ett hänsynstagande till naturmiljöerna och större friytor har tillskapas. Att avsätta mark för allmänna ändamål säkerställer allmänhetens tillgänglighet till sparade naturpartier, parkmark mm.

I förslaget har stor vikt lagts vid bevarandet av befintliga lövträd och områdets karaktäristiska terräng.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.