Bygglovstaxa

Nedan är taxan, från och med 2018-01-01, för bygglov i Älmhults kommun.

Prisexempel

Bygglov- och startbeskedsavgift

Planavgift

Mindre skylt

1 456 kronor

-

Fasadändring, mindre

1 747 kronor

-

Fasadändring, större

2 948 kronor

 

Installation eller ändring av eldstad/rökkanal (anmälan)

1 092 kronor

-

Tillbyggnad av befintligt bostadshus, upp till 49 m2 (planenligt)

4 659kronor

2 186 kronor

Ny komplementbyggnad ex garage/förråd upp till 49 m2 (planenligt)

4 659 kronor

2 186 kronor

Ny komplementbyggnad ex garage/förråd upp till 129 m2 (planenligt) (observera att en komplementbyggnad aldrig kan vara större än huvudbyggnaden)

6 881 kronor

3 226 kronor

Tillbyggnad (enkel) av huvudbyggnad med bruttoarea upp till 129m2 (planenligt)

6 989 kronor

3 276kronor

Tillbyggnad med carport - inglasat uterum - taktäckt uterum upp till 49 m2 (planenligt och inget ingrepp i befintlig byggnads takkonstruktion)

3 494 kronor

1 638 kronor

Nybyggnad bostadshus och garage, upp till 199 m2, inklusive utsättning och nybyggnadskarta

26 967 kronor

8 736 kronor

Nybyggnad bostadshus och garage, upp till 299 m2, inklusive utsättning och nybyggnadskarta

30 212 kronor

10 920 kronor

Utanför planlagt område:

 

 

Nybyggnad bostadshus, upp till 299 m2

16 380 kronor

 

Förhandsbesked

3 640 kronor

 

Anmälan om Attefallsbyggnader och Attefallstillbyggnader debiteras enligt timtaxa.

 

 

Planavgift tas ut för detaljplaner som kommunen bekostat efter 1987.

Avgift för grannehörande:  Upp till 5 stycken 1 092 kronor, upp till 9 stycken 1487 kronor och fler än 10 stycken 2184 kronor.

Om man bygger i strid mot gällande detaljplan (liten avvikelse) eller närmare tomtgräns än vad planen medger, tillkommer extra kartavgift och ökad bygglovsavgift.

Utstakningsavgift tillkommer i beslut om att utsakning av byggnad eller tillbyggnad.

Marklov och rivningslov bebiteras enligt timtaxa.

Samtliga beslut om lov eller förhandsbesked ska enligt PBL (Plan- och bygglagen) meddelas i Post- och Inrikes Tidningar. Fyra veckor efter publicering vinner beslutet laga kraft. Avgift för kungörandet är 182 kronor som debiteras i samband med lovet eller förhandsbeskedet.

Avslag debiteras enligt gällande taxa. Kostnaden beror på ärendets art och storlek.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.