Vad är särskolan?

Särskolan som en rättighet

Särskolan är en egen skolform vilken är till för de barn som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapsnivå på grund av att de har en utvecklingsstörning.

Särskolan omfattar den obligatoriska särskolan och den frivilliga gymnasiesärskolan. Särskolan består av två undervisningsformer, grundsärskolan och träningsskolan. I träningsskolan går de elever vilka inte kan tillgodogöra sig undervisningen på särskolan.
Träningsskolans kursplan bygger på fem ämnesområden, kommunikation, verklighetsuppfattning, motorik, vardagskunskaper och estetisk verksamhet.

På grundsärskolan läser eleverna efter samma läroplan som grundskolan men efter en egen kursplan. Efter förmåga kan elever på särskolan även läsa efter grundskolans läroplan i ett eller flera ämnen.

Individintegrerade elever benämns de elever vilka är mottagna i särskolan och läser efter särskolans kursplan men undervisas i en grundskoleklass. Grundskolans personal får handledning av kommunens specialpedagog.

Den obligatoriska särskolan omfattar nio år. Skolplikten upphör efter vårterminen det år eleven fyller 16 år. Därefter kan eleven fortsätta i gymnasiesärskolan.

Ställningstagandet till rätten att välja denna skolform förutsätter en professionell helhetsbedömning av eleven. Bedömningen grundar sig på fyra utredningar, pedagogisk, vilken görs av undervisande lärare, social, utförs av kurator eller annan person som har kännedom om elevens sociala situation, medicinsk utredning utförs av en läkare och den psykologiska utredningen utförs av en psykolog.

Föregående inskrivning i särskolan kan eleven välja en provskolgång på 6 månader.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.